مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1122-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این نوشتار نتایج مطالعه ساختار عمیق در امتداد پروفیل‌های زاگرس 2001، کپه‌داغ، زاگرس 2003 و ایران-چین ارائه شده است. نقشه تغییرات سرعت مطلق موج برشی (از برگردان همزمان تابع گیرنده و منحنی پاشش) و هندسه مرزهای درون لیتوسفری (محاسبه شده از مهاجرت به عمق توابع گیرنده) در امتداد سه پروفیل اول و تغییرات نسبی سرعت موج فشارشی (از توموگرافی امواج P دورلرز) در امتداد پروفیل چهارم محاسبه شده است. نتایج این مدل‌سازی-ها نشان می‌دهد که در بخش شمالی زاگرس (کمان لرستان) همگرائی صفحات عربی و اوراسیا توسط زیرراندگی لیتوسفر عربی به زیر ایران مرکزی اتفاق می‌افتد، در حالیکه در بخش جنوبی (کمان فارس) همگرائی منجر به تغییر شکل لیتوسفر عربی در درون خود شده و یک ضخیم‌شدگی به صورت ضخیم‌پوسته را ایجاد کرده است. توموگرافی امواج P دورلرز در بخش شمالی ناحیه برخوردی زاگرس، وجود یک آنومالی پرسرعت عمیق در زیر ایران مرکزی را نشان می‌دهد که می‌تواند از بقایای جدا شده اسلب اقیانوسی باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Deep structure of the Zagros continental collision zone
Authors
Abstract
This paper presents the deep structure features resolved across four profiles of Zagros 2001, Kopeh Dagh, Zagros 2003 and Iran-China. The absolute S-wave velocity map (obtained from joint inversion of receiver function and dispersion curve) and geometry of intra-lithospheric boundaries (obtained from migration of receiver functions) are presented for the three first profiles and the relative velocity variation of P-wave velocity is displayed for the fourth one. The models show that convergence in northern portion of the Zagros (Lorestan arc) is accommodated by underplating of Arabian plate beneath Central Iran while it is partly accommodated by internal deformation of Arabian plate in southern part of the Zagros (Fars arc). Teleseismic tomography across Iran-China profile confirms existence of a high velocity feature, probably a broken slab, beneath the Central Iran.
Keywords
Zagros, Deep structure, Convergence, Receiver function, Velocity Model