تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه صنعت نفت
2اداره ژئوفیزیک شرکت نفت فلات قاره
چکیده
تخلخل از اساسی ترین پارامترها در مهندسی مخازن به شمار می رود که متخصصان را قادر می سازد فرآیندهای توسعه میادین نفت و گاز را به صورت کارا طراحی و مدیریت نمایند. استفاده از نمونه های مغزه و نگاره های چاه پیمایی روش های متداول می باشند، اما با مقایسه کیفی داده های لرزه نگاری و نگاره های چاه پیمایی میتوان خواص مخزن را در فواصل دورتر از چاه نیز تخمین زد. در این مطالعه با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای، شبکه‌های عصبی مصنوعی و داده‌های چاه پیمایی، تغییرات رخساره‌ی مخزنی در مخزن غار میدان هندیجان بدست آورده شد. مدل سازی رخساره به وسیله‌ی روش Sequential Indicator Simulation (SIS) انجام گرفت و مدل سازی تخلخل مخزن با روش شبیه سازی گوسی پی‌در‌پی( SGS) حاصل شد. نتایج این پروژه نشان داد مدلسازی رخساره ای با الگوریتم SIS و تخمین مقادیر تخلخل با این الگوریتم نتایج قابل انطباقی با مدل تخلخل نهایی بدست آمده با الگوریتم شبیه سازی SGS دارد و مخزن غار دارای میانگین تخلخل 18 درصد می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Porosity with Seismic Data and Artificial Neural Network
Authors
asieh zare, Seyed Reza Shadizadeh, Seyed Mohsen Seyed Ali
Abstract
Porosity is one of the important parameters in the reservoir engineering, which enables experts for developing oil and gas fields. The use of core samples and well logging are the common methods. By seismic and well log data it is possible to estimate reservoir properties of farther distances from well sites. In this study, multi-attribute analyses were applied based on ANN methods and well logs data to determine the reservoir facies alteration in the Ghar reservoir of the Hendijan oil field. Facies modeling by the Sequential Indicator Simulation (SIS) algorithm was performed for each facies and porosity modeling by the Sequential Gaussian Simulation (SGS) algorithm was performed. The results are illustrating the facies modeling with the SIS algorithm and the estimation of porosity with this algorithm are adaptive with the final porosity model obtained with the SGS simulation algorithm and the average porosity in Ghar formation is 18%.
Keywords
Porosity, Seismic Attribute, Log Data, Artificial Neural Network