لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1178-NIGS
نویسندگان
چکیده
در نوامبر سال 2013، پنج زمین لرزه با بزرگی متوسط در منطقه کمان لرستان رخ دادند. پیشانی دگرشکلی زاگرس در کمان لرستان از جمله مناطقی است که رابطه میان لرزه خیزی و ساختارهای فعالش ناشناخته است. در این مطالعه ما با استفاده از شبکه ایران- چین و شبکه لرزه‌نگاری عراق، زمین لرزه اصلی و پس لرزه های آن را به روش تک رویدادی و چندرویدادی مکان یابی کردیم، با روش معکوس سازی تانسور ممان و روش اولین رسید موج طولی، سازوکار کانونی پنج زمین لرزه بزرگتر از 5/4 را بدست آوردیم و ساختار سرعتی در منطقه مورد مطالعه را با استفاده از برگردان همزمان توابع گیرنده و منحنی پاشش به مدل های سرعتی، در زیر دو ایستگاه زلزله نگاری نزدیک خوشه محاسبه کردیم. مکانیسم های بدست آمده از وارون سازی گسله های معکوس با شیب 23 تا 39 درجه به سمت شمال خاور و خاور هستند. عمق سنتروئید و عمق کانونی برای هر پنج رخداد برابر 14 کیلومتر بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می-دهند که در جبهه ی دگرشکلی کمان لرستان ضخامت سنگ های رسوبی کمتر از 8 کیلومتر است و زمین لرزه های رخ داده در جبهه ی دگرشکلی کمان لرستان همگی در پی‌سنگ کریستالی روی می‌دهند.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismicity in the Lurestan Arc of Zagros Simply Folded Belt
Authors
Abstract
One of the main issues in Zagros is the extent that basement and the thick sedimentary layer participate in the observed seismicity. During Nov. 2013, five magnitude ~5 Mw events hit a region in the western end of Lurestan arc of Simply Folded Belt (SFB) of Zagros. We used the Iran-China temporary network to relocate the events using a multiple event relocation method, calculate regional moment tensor and centeriod depths for the five moderate events and estimate a velocity model for the two nearby seismic stations using joint inversion of the receiver functions and dispersion curves. Our results show a seismic cluster of about 30 km long and 15 km width. The moment tensor solutions of the five moderate events indicate an almost pure thrust mechanism. The aftershock cloud indicate a low angle east dipping fault plane (i.e., , dip in the range of 23 o -39 o ) as the causative fault plane. The calculated centeroid of all the five moderate events are about 14 km and the focal depth of all events calculated by multiple event relocation are about 10-16 km. The results indicate that the thickness of sedimentary column is less than 8 km and thus showing the whole seismic cluster happened within the basement. This observation proves wrong the hypothesis of vertical separation of mainshock and aftershocks in SFB of Zagros (Nissen et al. 2011) and implies that in the Lurestan arc the sedimentary layers are deformed aseismically.
Keywords
Lurestan arc, seismicity, Basement, Receiver function, Qasre-Shirin