توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1271-NIGS
نویسندگان
چکیده
این زمین لغزش در جاده کیاسر در نزدیکی پل تاکام در مسیر مازندران - دامغان واقع است. در این ناحیه عملیات تثبیت انجام شد. ولی به دلیل وجود یک زون گسلی، سازه های نگه دارنده دوباره دچار لغزش شد. در این پژوهش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی برای بررسی هندسه زمین لغزش و همچنین تشخیص سطح ناپیوستگی بین توده لغزشی و سنگ بستر متراکم استفاده شد. این روش روی سه پروفیل در جهت عمود بر محور زمین لغزش انجام شد. دو گمانه اکتشافی نیز به منظور تطبیق داده‌ها حفر شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی لغزش زون گسلی می‌باشد که از عرض جاده عبور می‌کند. در این زون، خردشدگی شدیدی وجود دارد که تمام جریان آب را از بالادست زهکشی کرده و به زیر پی جاده منتقل می‌کند. این امر به نوبه خود باعث افزایش فشار آب منفذی می‌گردد. وجود میان لایه‌های مارنی موجب تشدید این امر می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Two-dimensional electrical resistive resonance tomography of Kyasar Road
Authors
Abstract
This landslide is located on the road of Kyasar near the village of Takam on the Mazandaran-Damghan route. Stabilization operations were carried out in this area. However, due to the fault zone, the retaining structures again slipped. In this study, a special electrical resistivity tomography (ERT) was used to study the landslide geometry as well as to determine the level of discontinuity between sliding mass and dense bed rock. This method was performed on three profiles in the direction of perpendicular to the landslide axis. Two exploratory boreholes were drilled. The results of the research show that the main reason for the slip is the fault zone that crosses the road. In this zone, there is a severe fragmentation that drains the whole stream from the upstream and moves below the road. This in turn increases the pore pressure of the water. The presence of Marl layers exacerbates this.
Keywords
Tomography, Landslide, exploratory boreholes, Kyasar road, Takam, Fault