تعیین ناهمسانگردی شعاعی برای مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1222-NIGS
نویسندگان
چکیده
توابع گرین امواج ریلی و لاو برای فواصل بین چشمه لرزه ای و ایستگاه ها، با استفاده از داده‌های رویدادهای ثبت شده تعریف می‌گردد. با استفاده از سیگنال های خردلرزه‌هایی با بزرگی کمتر از 4، منحنی‌های پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی و لاو جهت انجام فرایند توموگرافی دو بعدی محاسبه می‌شود. با بکارگیری نقشه‌های دو بعدی حاصله، منحنی‌های پاشندگی سرعت گروه در هر سلول جغرافیایی تعیین می‌گردد. سپس با انجام فرایند وارون‌سازی غیرخطی یک‌بعدی برای پارامتر داده (منحنی‌های پاشندگی در هر گره) سرعت موج برشی عمودی و افقی در هر سلول جغرافیایی محاسبه می‌گردد. با استفاده از سرعت‌های موج برشی عمودی و افقی در هر عمق، ناهمسانگردی شعاعی بصورت تابعی از عمق در هر سلول محاسبه می‌گردد. لذا با کنار هم قرار دادن توابع یک‌بعدی ناهمسانگردی می‌توان نقشه‌های دو بعدی ناهمسانگردی را ترسیم نمود.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Radial Anisotropy to study Parchin Fault in the Tehran Region
Authors
Abstract
The source-receiver Green’s functions of Rayleigh and Love waves are determined using data recorded of events. In order to perform a 2-D tomography procedure, the group velocity dispersion curves (data parameter) of Rayleigh and Love waves are calculated using signals of micro-earthquakes with magnitudes less than 4. The group velocity dispersion curves are obtained for each geographic cell applying the resulting 2D maps. Then, by performing a 1-D nonlinear inversion process for the data parameter (dispersion curves in each node), the vertical and horizontal shear wave velocity is calculatedin each geographic cell. Using the vertical and horizontal shear wave velocities at each depth, radial anisotropy is calculated in each cell as a function of depth. Therefore, by adjoining/putting together the 1-Danisotropy functions, 2-D maps of anisotropy can be drawn/depicted.
Keywords
Dispersion curve, Inversion, shear wave Velocity, radial anisotropy, Parchin Fault