کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1284-NIGS (R1)
نویسندگان
چکیده
دراین مطالعه نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک تهیه و پارامترهای پتروفیزیکی شامل چگالی، تخلخل و تراوایی و همچنین اندازه گیری سرعت های امواج اولیه و ثانویه نمونه ها در شرایط خشک و اشباع از آب در شرایط مخزن اندازه گیری شد. با فرض همگن و خطی بودن تغییرات الاستیک سنگ های متخلخل، پاسخ لرزه ای آنها را می توان با پارامترهای مدول حجمی و برشی در کنار چگالی تعریف نمود. به کمک مدل گاسمن که یکی از این روابط می باشد، سرعت امواج ثانویه بر حسب سرعت امواج اولیه برای نمونه ها در فشارمخزن بدست آمد. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و محاسبه ضریب پواسون و لامه و رسم نمودارهای آن در حالت های مختلف می توان نمونه های آزمایشگاهی را بر حسب نوع لیتولوژی و تخلخل تفکیک کرد. آنگاه پس از پردازش اولیه خط لرزه ای و آنالیز ارزیابی مخزن و تعیین مقادیر ضریب پواسون و لامه همانند نمونه های ازمایشگاهی می توان لیتولوژی بهمراه میزان تخلخل را در مقاطع لرزه ای تخمین زد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Application of Rock Physics study in estimating of Rock Physics properties of Hydrocarbon Reservoirs
Authors
Abstract
Sandstone and limestone samples are prepared and petrophysical parameters such as density, porosity and permeability are measured. P and S-wave velocity measurements in dry and wet and in-situ conditions on the sample are performed. In homogenous and isotropic porous rocks, seismic response can be defined by three parameters (Bulk and Shear modulus, and Density). In-situ S-wave velocities are calculated from P-wave velocities using Gassmann model. Lithology discrimination are performed by cross-plotting Poisson’s ratio and Lame coefficients in different conditions using laboratory results. Then, after initial processing of seismic line and analyzing reservoir parameters such as Poisson’s ratio and Lame coefficients, lithology estimation and porosity along seismic sections could be performed similar to laboratory analysis.
Keywords
P-Wave and S-Wave Velocities, Seismic Line, Sandstone, Limestone, Rock physics, Lame coefficients, Poisson’s Ratio, Gassmann Model