اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1290-NIGS
نویسندگان
چکیده
به منظور شناخت پتانسیل آب زیرزمینی در مناطق کارستی نورآباد لرستان، توموگرافی مقاومت الکتریکی دو بعدی در 13 مقطع با 106 سونداژ شلومبرژه، انجام گردید. به دلیل آنکه فاصله بین سونداژها بین 20 تا 50 متر متغیر می باشد عملا می توان تصویر واضحی از حفرات کارستی به ویژه حفرات با اندازه کمتر از 20 متر به دست آورد. نتایج مشخص نمود که توموگرافی ژئوالکتریک دو بعدی به خوبی می تواند بینش جامعی نسبت به مناطق مختلف کارستی به دست دهد و قابلیت آن برای تشخیص لایه های آبدار و حفرات کارستی عمقی در منطقه مورد مطالعه مناسب است. بر اساس یافته های ژئوالکتریک و تفسیر مقاطع توموگرافی تعیین محل سه حلقه چاه در کارست منطقه انجام گرفت که احتمالا آبدهی بالایی دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Ground Water Exploration in Noor Abad Karst Area, Lorestan, using Geoelectrical Tomography
Authors
Abstract
To determine the groundwater potential of the karst aquifers in Noor Abad, Lorestan, 13 profiles and 106 vertical electrical sounding (VES) conducted by Schlumberger array. Because of 20-50 meters of VES spacing, it could be detect cavities with lower than 20 meters diameter. The results show in the 2-D geoelectrical tomography using a Schlumberger configuration has been allowed obtaining a comprehensive insight of different parts of karst regions. This method could be capabilities of delineate karst voids and water bearing layers. The geoelectric results and interpretation of tomograms have been resulted to delineation of three water wells with probable high yield in study area.
Keywords
Groundwater exploration, Geoelectric, Tomography, Noor Abad