ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته در البرز غربی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1324-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش ساختار ناهمسانگرد پوسته‌ی شمال‌غرب ایران (شامل مناطق دشت گیلان؛ البرز غربی، دره و کوه‌های طارم، و زنجان) به وسیله اندازه‌گیری پارامترهای جدایش موج برشی، بررسی می‌شود. برای این منظور فاز لرزه‌ای Ps توابع گیرنده زلزله‌های دورلرز را با استفاده از آنالیز ایزوله‌سازی، از سایر فازهای لرزه‌ای جدا کرده و سپس با استفاده از روش کمینه انرژی پارامترهای جدایش محاسبه شدند. نتایج بدست آمده یک روند کلی تقریبا شرقی-غربی عمود بر تنش منطقه‌ای نشان می‌دهد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که الگوی ناهمسانگردی پوسته، بیشتر مرتبط با ساختارهای بزرگ مقیاس زمین‌شناسی و رئولوژی منطقه بوده و کمتر از آشفتگی‌های ساختاری محلی متاثر شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Crustal seismic anisotropy in Western Alborz
Authors
Abstract
In this study, the anisotropic structure of the crust in NW Iran (including the Western Alborz, Tarom and Zanjan regions) is investigated by measuring shear wave splitting parameters. For this purpose, the converted Ps phases generated at the Moho discontinuity on the P-receiver functions constructed from teleseismic records, were used. The splitting parameters were calculated by the minimum energy method. The results show that the fast axis orientations are mostly along east-west direction which is sub-parallel to the regional geological trends and sub-normal to the regional maximum stress. The crustal anisotropy pattern might be related to the large scale geologic structures and/or the rheology of the study regions and it is less affected by the local structural perturbations.
Keywords
crustal anisotropy, Shear wave splitting, Receiver function, deformation texture, Alborz orogeny, Ps phase