بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1332-NIGS
نویسندگان
چکیده
از جمله روشهای مناسب جهت تشخیص صفحه اصلی شکست در یک زمینلرزه، به ویژه زمینلرزه های بزرگی که شکستگیهای آنها به سطح نمیرسد و در نتیجه امکان استفاده از شواهد زمینشناسی برای تشخیص صفحه اصلی گسل مسبب به حداقل میرسد، روش هندسی H-C (Hypocenter-Centroid) میباشد. در این پژوهش، به منظور تعیین صفحه شکست زمینلرزه 27 آگوست 2010 دامغان با بزرگی 6/5 Mw ، ابتدا با محاسبه لرزه نگاشتهای مصنوعی و مقایسه آنها با لرزه نگاشتهای واقعی، بعبارتی با مدلسازی با استفاده از روش معکوس سازی تانسور ممان، سازوکار کانونی زمینلرزه تعیین شد. سپس صفحه اصلی گسل مسبب با استفاده از روش هندسیH-C تعیین گردید. در فرآیند پردازش داده ها، رکوردهای سرعت پس از اعمال تصحیح دستگاهی با یک فیلتر میان گذر پالایش شده و توابع گرین با روش عدد موج گسسته مورد استفاده محاسبه شدند. نتایج این تحقیق دال بر سازوکار امتدادلغز چپگرد، با امتداد و شیب214 و 86 درجه و ریک 20 درجه برای زمینلرزه اصلی و همچنین امتداد، شیب و ریک بترتیب 221، 78 و 28 درجه برای بزرگترین پسلرزه این رویداد است. مقایسه نتایج این تحقیق با سایر مطالعات صورت گرفته همخوانی نسبتا خوبی را نشان میدهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Focal mechanisms and Fault-Plane Identification of Damghan earthquake
Authors
Abstract
One of the popular methods for determination the Fault-Plane of earthquake is the H-C method (Hypocenter-Centroid); especially for large earthquakes whose ruptures do not reach to the surface. In this study, the first focal mechanism of the Damghan earthquake Mw 5.6, which occurred on August 27, 2010, was calculated using the moment tensor inversion method, then the fault plane was determined using the H-C geometric method. In the process of data preparation, after removing instrument response, a pass filter applied to the velocity records and Green's functions were calculated using discrete wave number method. In this study focal mechanisms of strike/dip/rake=214°/86°/20°, strike/dip/rake=221°/78°/28° were determined for the mainshock and its large aftershock, respectively. Comparing our results with the results of other researchers shows that they are well-matched .
Keywords
H-C geometric method, Damghan earthquake, Focal mechanism, Fault-Plane, Inversion