تحلیل خطر زلزله به روش‌های تعیینی و احتمالاتی و تعیین بیشینه شتاب و بزرگا ناشی از گسل‌های اصلی مسبب زلزله در سایت ایوان‌غرب

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1333-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این مقاله تحلیل خطر زلزله سایت ایوان به دو روش تعیینی (DSHA) و احتمالاتی (PSHA) در سایت ایوان ارائه شده است. در این پژوهش به بررسی زمین‌ساخت ناحیه ای، عناصر ساختاری و گسل‌های بنیادی و جنبا و نیز زمین لرزه‌های تاریخی و دستگاهی در منطقه پرداخته شده است. همچنین پارامترهای لرزه‌خیزی ناحیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای جنبش نیرومند زمین برآورد و با روش درخت منطقی (Logic Tree) ارائه شده‌اند. این پارامترها برای دوره بازگشت‌های 50 سال (63 درصد احتمال وقوع در 50 سال)، 475 سال (10درصد احتمال وقوع در 50 سال)، 975 سال (5 درصد احتمال وقوع در 50 سال) و 2475سال (2درصد احتمال وقوع در 50 سال)، برآورد گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Earthquake Hazard Analysis by probabilistic and Deterministic Methods and Determine the maximum Acceleration and Magnitude caused by major faults in Eyvan-e-Gharb site
Authors
Abstract
In this paper, Earthquake Hazard Analysis by probabilistic and deterministic methods in Eyvan site is presented. In this research the regional tectonics, structural elements and basic and active faults and historical and instrumental earthquakes in the region are discussed. Seismicity parameters of the area have also been studied. The parameters of the strong ground motion are estimated and presented with the Logic Tree method. These parameters are for the return period of 50 years (63% of the probability of occurrence in 50 years) 475 years (10% probability of occurrence in 50 years), 975 years (5% probability of occurrence in 50 years) and 2475 years (2% probability of occurrence in 50 years), was estimated.
Keywords
Keywords: Hazard Analysis, Acceleration, magnitude, Fault, Earthquake