شناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهری با استفاده از روش‌‌های الکتریکی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1337-NIGS
نویسندگان
چکیده
روش‌های الکتریکی به طور گسترده‌ای در ارزیابی مناسب بودن شرایط زیرسطحی نزدیک در سایت‌های شامل مترو، تنظیم تونل‌ها، نیروگاه‌های هسته‌ای، پل‌ها، جاده‌ها، سدها، معادن و نیروگاه‌های برق آبی، بکار می‌رود. روش ژئوالکتریک یا مقاومت سنجی، از قدیمی‌ترین روش‌های الکتریکی بوده که در این روش اختلاف پتانسیل ایجاد شده ناشی از ارسال جریان مستقیم به داخل زمین ثبت می‌شود. هدف از انجام این تحقیق انجام مطالعات ژئوفیزیکی جهت شناسایی موقعیت گسل در محدوده‌ای به طول400 متر از مسیر خط 2 قطار شهری تبریز در محدوده ایستگاه‌های S10 و S11 واقع در خیابان عباسی است. در این تحقیق با آرایه‌های شولمبرژه، پل – دایپل و گرادیان به صورت همزمان مقاومت ویژه الکتریکی و شارژپذیری زمین اندازه‌گیری شده که از نتایج آن‌ها در فاصله 120 تا 140 متری از طول پروفیل اثر گسل احتمالی مشاهده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Fault detection of subway using geoelectrical method
Authors
Abstract
Electrical method is widely used in the assessment of the suitability of near-subterranean conditions in metro sites, tunnels, nuclear power plants, bridges, roads, dams, mines and hydroelectric power stations, electrical resistive techniques. The geoelectric or resistance method is one of the oldest electrical methods in which the potential difference created by direct flow into the ground is recorded. The purpose of this research is to conduct geophysical studies to identify the position of the fault in the range of 400 meters in length from the 2nd line of the city of Tabriz in the range of stations S10 and S11.In this study, Schlumberger, pole-dipole, and Gradient arrays simultaneously measured the electrical resistance and chargeability, resulting in a fault in the range of 120 to 140 meters from the length of the profile.
Keywords
Fault, pole-dipole, Schlumberger, Gradient, Chargeability, Resistivity