مطالعه همدیدی و طرحواره‌های گسیل مدل WRF-Chem توفان شرق کشور

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1473-NIGS
نویسندگان
1معاون پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور
2گروه علوم زمین، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3دانشیار، گروه آلودگی هوا و شیمی جوّ، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوّ
چکیده
در این پژوهش با استفاده از داده‌های بازتحلیل (ERA5)، برای توفان شدید خاک (7 تا 9 آگوست 2019) تحلیل همدیدی و با استفاده از مدل WRF-Chem، و طرحواره‌های مختلف گسیل شبیه‌سازی انجام شده است. در مدت توفان، با استقرار پرفشار حوالی دریای خزر و ترکمنستان و کم‌فشار فصلی حرارتی بر روی جنوب‌شرق ایران، هند و پاکستان و نفوذ هوای خنک از شمال و سپس گرادیان‌های شدید دمایی و فشاری منجر به وزش بادهای شدید می‌شوند. شبیه‌سازی نشان داد مدل، آغاز گردوخاک از جنوب‌شرق و گسیل آن به مناطق شرق را به خوبی مشخص کرد. طرحواره‌های گسیل AFWAوGOCART در شبیه‌سازی گسیل گرد و خاک، سازگاری بیشتری با مشاهدات (تصاویر RGB) دارند؛ اما طرحواره‌های SHAO، خطای قابل‌ملاحظه‌ای دارند. طرحواره AFWA، غلظت را بیشتر از مشاهدات شبیه‌سازی کرد اما روند تغییرات آن تطابق قابل‌قبولی دارد. طرحواره GOCART، ازنظر کمیت، به مشاهدات نزدیکتر است اما در زمان اوج گرد و خاک، خطای قابل‌توجهی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Synoptic analysis and WRF-Chem emission schemes in east of Iran dust
Authors
Mohammad Asghari, Amir Hussain Meshkatee, Abbas Ranjbar, Mohammad Moradi
Abstract
In the present study, using ERA5 data, the atmospheric conditions of severe soil storms from 16 to 18 August 98 (7 to 9 August 2019) were analyzed. It is then simulated using WRF-Chem model, using different emission schemes including AFWA, GOCART, SHAO1, SHAO2, SHAO3, severe east wind. Synoptic analysis showed that during the storm, with the establishment of high pressure near the Caspian Sea and Turkmenistan and seasonal thermal low pressure over the southeastern Iran, India and Pakistan as well as the penetration of cool air from the north and the formation of temperature and pressure gradients led to winds. The simulation results showed that the model well characterized the onset of dust from the south-east of the country in Sistan and Baluchestan province and then emitted it to large areas of east and south-east. AFWA and GOCART emission schemas are more consistent with observations (RGB images), while SHAO schemas have a significant error. The AFWA schema estimates dust concentration more than observations, but the trend of changes is consistent. The GOCART scheme is closer to the observations but has a significant error at the time of the dust peak.
Keywords
dust storm, emission scheme, WRF-Chem, Simulation, Zabol