تخمین سرعت موج برشی با استفاده از روش‌های فیزیک سنگ در یک از مخازن کربناته جنوب غرب ایران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1494-NIGS
نویسندگان
1دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند
2ریاست دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
3دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند
چکیده
نقش ژئوفیزیک در تعیین ویژگی‌های مخزنی غیرقابل انکار است. از سرعت موج برشی به عنوان پارامتری مهم در تمامی مراحل عمر یک مخزن هیدروکربنی از اکتشاف تا ازدیاد برداشت استفاده می‌شود. در دسترس نبودن نگار این پارامتر در تمامی چاه‌های یک میدان و همچنین در بسیاری از میادین به دلیل هزینه زیاد، موجب شده است تخمین دقیق این پارامتر توسط روش‌های غیرمستقیم مانند روابط تجربی فیزیک سنگ برآورد شود. در این پژوهش تخمین سرعت موج برشی با استفاده از مدل‌های فیزیک سنگ کریف(1990)، گاردنر(1974)، کاستاگنا(1985)، گرینبرگ-کاستاگنا(1992) و کاستاگنا(1993) در یکی از مخازن جنوب غرب ایران انجام شده ‌است و نتایج حاصل از نظر ژئوفیزیکی و آماری مورد تحلیل قرار گرفته است، نتایج نشان می‌دهد که روش گرینبرگ–کاستاگنا (1992) با توجه به انطباق 90 درصد و کمترین اختلاف از نظر انحرف معیار با انحراف معیار موج اصلی برشی (15/1) می‌تواند به عنوان بهترین روش انتخاب شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Shear wave velocity estimation using rock physic models in one of the carbonate reservoirs of southwest of Iran
Authors
Esmael Makarian, Rasoul Hamidzadeh moghadam, Pedram Namazifard
Abstract
The role of reservoir geophysics to reservoir characterization is indispensable. Shear wave velocity Shear wave velocity is used as an important parameter throughout the life of a hydrocarbon reservoir from exploration to enhance oil recovery. The unavailability of this parameter in all wells of a field as well as in many fields due to its high cost has led to accurate estimation of this parameter by indirect methods such as experimental relationships of rock physics. This study conducted to estimating shear wave velocity using rock physic methods including Kerif (1990), Gardner (1974), Gastagna et al (1985), Greenberg – Castagna (1992) and Gastagna et al (1993) methods in one of the carbonate reservoir of southwest of Iran. The results have been analyzed geophysically and statistically. The results show that the Greenberg – Costagna (1992) method according to the correlation of 90%, as well as the least difference in standard deviation with standard deviation of main shear wave (1.15) can be selected as the best method.
Keywords
Reservoir geophysics, shear wave Velocity, Carbonate reservoir, Rock Physic, Empirical relationships, Statistic data