تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های گرانی سنجی مطالعه موردی: منطقه ای شامل بلوک های گلپایگان، قم و آران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1506-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
چگونگی پاسخ لیتوسفر به بارهای اعمالی به میزان استحکام خمشی و نیز ضخامت الاستیک لیتوسفر بستگی دارد لذا تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر میتواند درک بهتری در مورد رفتار دینامیکی لیتوسفر بدست دهد. در پژوهش پیشرو با استفاده از تابع کوهرنس و وارون سازی کمترین مربعات و با فرض لیتوسفر زمین به عنوان صفحه الاستیک نازک به تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر در منطقه ای شامل بلوک های گلپایگان، قم و آران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل با استفاده از داده های گرانی سنجی زمینی و داده های توپوگرافی دریافت شده از سازمان نقشه برداری ایران همخوانی خوبی با سایر پژوهش های صورت گرفته دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Lithospheric elastic thickness determination using Gravity data- case study: region including Golpaigan, Qom and Aran Blocks
Authors
Samira Ghalenovi, Vahid E. Ardestani
Abstract
The response of the lithosphere to the applied load depends on its flexural rigidity and elastic thickness. Therefore, such knowledge will be useful for better understanding of the mechanics of the deformations of the lithosphere under the loads. In this paper, we will determine the elastic thickness of the lithosphere on a region including Golpaigan, Qom and Aran blocks, Iran. The initial consideration is that the lithosphere behaves as a thin elastic plate in presence of both surface and subsurface loading. In order to estimate Te we will invert the Coherence function by the load deconvolution and uniform f methods. The results obtained using terrestrial gravity anomaly and topography are in a good agreement with the previous works applied on the whole of Iran obtained using satellite Gravity and topography data.
Keywords
flexural rigidity, elastic thickness, loading ratio, coherence, Gravity, topography