مطالعه‌ی وضعیت سطح آبهای زیرزمینی به روش ژئوالکتریک در شهرستان خدابنده استان زنجان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1525-NIGS
نویسندگان
1هیئت علمی دانشگاه زنجان
2شرکت دانش بنیان زمین معدن طارم
3دانشجو
چکیده
به دلیل قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به منظور تامین آب کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین برای دستیابی به این منابع با ارزش زیرزمینی، نیازمند مطالعات اکتشافی به شیوه ای نوین و علمی هستیم. در این پژوهش از روش مطالعات ژئوفیزیکی (ژئوالکتریک) برای اکتشاف آب های زیرزمینی استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه گل تپه- زرین آباد است که در جنوبی ترین بخش استان زنجان واقع شده است. هدف این پژوهش احداث مجتمع آبرسانی شهید بیگدلی برای تامین آب شرب و بهداشت 25 روستای واقع در شهرستان خدابنده استان زنجان است. در محدوده مطالعاتی تعداد 12 سونداژ با آرایه شلومبرژه در سه مرحله با طول آرایه جریان برابر 840 متر داده برداری شده است. در نهایت با تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Res1dinv و Ipi2win مناسب ترین مکان ها برای حفر چاه آب در محدوده ی روستای شهید آباد-زرین آباد (مرکز مطالعات) انتخاب شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the Groundwater Level by the Geoelectric Method in Khodabandeh city of Zanjan Province
Authors
Nazila Asaadi, Soghra Jalili, Sahar Shayesteniya
Abstract
Because Iran is located in arid and semiarid regions, using of groundwater resources for preparation of agricultural, industrial, drinking and sanitary water is of great importance. Therefore, to obtain these valuable groundwater resources, we need exploratory studies in new and scientific ways. In this study, geophysical (geoelectric) studies have been used for groundwater exploration. The study area is Gol Tapeh-Zarrin Abad, located in the most southern part of Zanjan province. The purpose of this research is construction of Shahid Bigdeli water supply complex to supply drinking water and sanitation to 25 villages located in Khodabandeh county, Zanjan province. In the study area, 12 vertical electrical sounding have been conducted by Schlumberger array in three stages with electrical current array length of 840 meters. Finally, by analyzing the data using RES1dinv and IPI2win softwares, the most suitable locations for drilling of wells have been selected in Shahid Abad-Zarrin Abad village.
Keywords
exploration, Geoelectric, sounding, Schlumberger, water well, data analysis