مقایسه روش‌های وردشی سه‌بعدی و چهاربعدی در گوارد داده‌های رادار

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1526-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2azadi68@hotmail.com
3گروه علوم زمین، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
چکیده
خط‌تندوزه‌ای در 19 مارس 2017 در ایستگاه بندر دیر ثبت شده است. در این مطالعه ویژگی‌های همراه با خط‌تندوزه و همچنین بارش همراه با آن به سه حالت با داده‌گواری سه بعدی (3DVAR)، چهاربعدی (4DVAR) و بدون داده‌گواری (CTRL) برای ساعت UTC18 روز 18 مارس 2017 در دو دامنه با تفکیک افقی 27 و 9 کیلومتر شبیه‌سازی شده است. در این پژوهش، داده-های رادار هواشناسی بوشهر (بازتاب و سرعت شعاعی) در مدل WRFDA استفاده شده است. به منظور درستی‌سنجی ویژگی‌های همراه با خط‌تندوزه سرعت باد، فشار سطح دریا، دما، رطوبت نسبی و بارش با داده‌های مشاهداتی متناظر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که داده‌گواری با دو روش، شبیه‌سازی خط‌تندوزه را ممکن می‌سازد. همچنین در مقایسه دو روش وردشی سه‌بعدی و چهاربعدی مشاهده می‌شود روش 4DVAR نسبت به 3DVAR در خطای پیش‌بینی کمیت‌های سرعت باد، فشار سطح دریا و بارش تجمعی به مقدار 23/12، 98/8 و 16/35 درصد بهبود داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Comparison between 3DVAR and 4DVAR Techniques for Radar Data Assimilation
Authors
Mahnaz Karimkhani, majid azadi, Amir Hussain Meshkatee, Abbas Ranjbar Saadatabadi
Abstract
A squall line was recorded in Dayyer port on 19 Mar 2017. In this study, the properties associated with the squall line, as well as precipitation associated with this phenomenon, with 3DVAR and 4DVAR data assimilation and without (CTRL) data assimilation is simulated for 18UTC 18 March, 2017 in two domains with a horizontal resolution of 27 km and 9 km. In this study, Bushehr Doppler Weather Radar (DWR) observations (radial winds and reflectivity) are used. In order to verification of the properties associated with the squall line event, wind speed, sea-level pressure, temperature, relative humidity and precipitation accumulation were compared with the corresponding observation. The results showed that data assimilation in two ways enables simulation of the squall line. Also, comparing the 3DVAR and 4DVAR have showed that 4DVAR compared to 3DVAR in wind speed, sea level pressure and precipitation accumulation has improved by 12/23%, 8/98% and 35/16%, Respectively.
Keywords
Squall line, Dayyer port, Radar data, Data assimilation, 3DVAR, 4DVAR