بررسی ساختارهای زیرسطحی زمین لغزش با توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1542-NIGS
نویسندگان
زمین شناسی-یزد
چکیده
این زمین لغزش در روستای عرب رخ داده است که در استان خراسان شمالی واقع است، که تحت مطالعات سازوکار ایجاد زمین لغزش قرار گرفت. به دلیل شیب زیاد روستا و بارندگی های سیل آسای بهاری بخش پایینی روستا دچار لغزش شد. در این پژوهش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی برای بررسی هندسه زمین لغزش و همچنین تشخیص سطح ناپیوستگی بین توده لغزشی و سنگ بستر متراکم استفاده شد. این روش روی دو پروفیل در جهت عمود بر محور زمین لغزش و عمود بر محور روستا انجام شد. دو گمانه ژئوتکنیکی نیز به منظور تطبیق داده‌ها حفر شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی لغزش وجود لایه های رسی و مارنی که در اثر بارندگی و نفوذ فاضلاب ها به صورت اشباع کامل در آمده، می‌باشد که بخش وسیعی از روستا را تحت تاثیر قرار داده است. در این زون، شکستگی‌ها و مسیرهای فعال زیادی وجود دارد که تمام جریان آب را از بالادست زهکشی کرده و به زیر پی جاده و منازل منتقل می‌کند. این امر به نوبه خود باعث افزایش فشار آب منفذی می‌گردد. وجود میان لایه‌های مارنی موجب تشدید این امر می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of geotechnical properties structures of landslide using 2D electrical tomography metho
Authors
asghar azimi ahangari
Abstract
The landslide occurred in the Arab village, located in North Khorasan province, which has been studied by a landslide mechanism. The lower part of the village was slipped due to high slope of the village and spring floods. In this study, electrical resistivity tomography was used to investigate the geometry of the landslide and also to detect the discontinuity between the landslide and the dense bedrock. This method was performed on two profiles perpendicular to the landslide axis and perpendicular to the axis of the village. Two geotechnical boreholes were also drilled to fit the data. The results show that the main reason for landslides in the clay and marl layers, which is completely saturated by rainfall and sewage infiltration, has affected a large part of the village. In this zone, there are many active fractures and paths that drain the entire stream of water from the upstream and transport it under roads and homes. This in turn increases the pore water pressure. The presence of marl layers exacerbates this
Keywords
Tomography, Landslide, exploratory boreholes, Arab Villag