مطالعات ژئوالکتریک به منظور تعیین محدوده ماده معدنی کانسار طلا

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1545-NIGS
نویسندگان
1بخش ژئوالکتریک،گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
2شرکت پیشگام تجهیز بنیان،تهران،ایران
چکیده
کاربرد علم ژئوفیزیک در اکتشافات مواد معدنی همواره مورد توجه زمینشناسان و مهندسین معدن بوده است. برخی از مواد معدنی خاصیت رسانایییا مقاومت ویژه الکتریکی از خود نشان می‌دهند. این دسته از مواد معدنی به وسیله ترکیب روش‌های ژئوالکتریکی (قطبش القایی و مقاومت ویژه) قابل شناسایی هستند. محدوده مورد مطالعه در فاصله 40 کیلومتری شمال‌غرب نایین واقع شده و از نظر زمین‌شناسی این محدوده در کمان ماگمایی ارومیه دختر قرار گرفته است. مطالعه پیش رو بررسی وضعیت گسترش توده معدنی در محدوده است. جهت دست‌یابی به این هدف تعداد 20 پروفیل با آرایش الکترودی قطبی–دوقطبی با فاصله حدود 100 متر از یکدیگر طراحی و اجرا گردید. به منظور دست‌یابی به دقت و عمق حداکثر، در این مطالعه فاصله‌های الکترودی 15 و 20 متر انتخاب شده و بر اساس مدل بدست آمده وضعیت ماده معدنی تا عمق حدود 130 متر مورد کاوش قرار گرفت.
کلیدواژه ها
 
Title
Geoelectric studies to determine the gold deposit range
Authors
omid haddadi, Ali Fatemi
Abstract
The application of geophysical science to mineral exploration has always been of interest to geologists and mining engineers.Some minerals display conductivity or resistivity.These minerals can be identified by a combination of geoelectric methods (induction polarization and resistivity).The study area is located 40 km northwest of Nain.The study area is located 40 km northwest of Naein and is geologically located in Urmia Dokhtar magmatic arc.The present study investigates the status of mineral mass expansion in the area.To achieve this goal, 20 polar-dipole arrays with a distance of about 100 m were designed and implemented.In order to obtain maximum accuracy and depth, in this study, electrode distances of 15 and 20 m were selected and the mineral status of up to 130 m depth was investigated based on the obtained model.
Keywords
geophysic, mine, Resistivity, Induction polarization, gold deposit, Naein