مطالعه عددی عملکرد شاخص‌ تهدید آذرخش در پیش بینی آذرخش

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1769-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دکتری هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
2گروه آموزشی فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در حال حاضر، تعداد زیادی از سامانه های زمان واقعی آشکارسازی آذرخش توانایی آشکارسازی آذرخش ابر به زمین (Cloud-to-Ground; CG) را دارند. با این وجود، پیش بینی آذرخش در پیش‌بینی‌های کوتاه مدّت تا حد کمی برآورده شده است. شاخص تهدید آذرخش (LTI) توسط فریزبی و همکاران (2009) با استفاده از برخی پارامترهای هواشناسی برگرفته از شبیه سازی های مدل های پیش بینی عددی وضع هوا (NWP) برای شناسایی مناطق رخداد آذرخش معرفی شد. این پارامترها شامل انرژی پتانسیل دسترس پذیر همرفتی (CAPE)، شاخص بالابری (LI)، آهنگ کاهش دمای پتانسیلی هم ارز، دمای 850 هکتوپاسکال، آب بارش شو و رطوبت نسبی در دمای 10- درجه سانتیگراد بودند. در این تحقیق، عملکرد LTI با استفاده از شبیه سازی های مدل میان مقیاس WRF برای 7 رخداد در منطقۀ تهران مورد بررسی قرار گرفت. بررسی توزیع فضایی مقادیر میانگین LTI و محلّ رخداد آذرخش حاصل از داده های ماهواره ای LIS و داده های زمین پایۀ شبکۀ گستردۀ موقعیّت آذرخش (WWLLN) نشان داد که شاخص LTI عملکرد قابل قبولی در پیش بینی مکان های رخداد آذرخش برای موارد مطالعاتی دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Numerical simulation of the performance of Lightning Threat Index (LTI) in lightning prediction
Authors
Narges Saleh, Maryam Gharaylou, Majid M. Farahani
Abstract
Currently, a large number of real-time lightning detection systems are capable of detecting Cloud-to-Ground (CG) lightning. However, the possibility of lightning event prediction is less satisfied in short-term predictions. Lightning Threat Index (LTI) was introduced by Frisbie et al. (2009) using some meteorological parameters including CAPE, equivalent potential temperature lapse rate, precipitable water and relative humidity. In this research, the performance of LTI is investigated using the WRF mesoscale model simulations for seven thundercloud cases over Tehran area. The examination of spatial distribution of the time-averaged LTI and the location of lightning occurrence of World Wide Lightning Location Network (WWLLN) data shows that LTI has a comparable performance in prediction of lightning occurrence locations.
Keywords
Lightning prediction, LTI, WWLLN