پایش تغییرات سرعت زلزله هجدک منطقه کرمان با استفاده از روش طیف متقابل پنجره متحرک و فاز_ وزنی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1751-NIGS
نویسندگان
زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
با استفاده از آنالیز همبستگی متقابل برای داده های پیوسته بیش از یک سال، تغییرات سرعت لرزه‌ای درون پوسته زمین در منطقه کرمان بازیابی شده است. دوره مورد مطالعه شامل زلزله‌های Dec 1, 2017, Mw 6.2 و Dec 12, 2017, Mw 6.2 است. در این مقاله از روش طیف متقابل پنجره متحرک (MWCS) و پکیج پایتون MSNoise (Lecocq, Caudron, & Brenguier, 2014) با استفاده انباشت‌های (STACK) فاز وزن‌دار (PWS) که نوفه-های غیر منسجم از آن حذف شده است. در ابتدا، توابع همبستگی های متقابل برای ایستگاه‌ها را محاسبه کرده سپس، این توابع را برای انباشت‌های 1 روز، 5 روز، 10 روز و 30 روز محاسبه شده است. در نهایت برای بازه‌های فرکانسی بین 1/0تا 9/0، 1/0تا 7/0 و 1/0 تا 5/0 هرتز برای بخش کدا این همبستگی‌های متقابل بدست آمده که تغییرات سرعت در حدود 8/0 درصد را مشاهده کردیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Monitoring of earthquake velocity changes Hojedk Earthquake of Kerman region using moving window cross spectrum and phase- Weighted method
Authors
jamil Rabinejad, habib rahimi, Behzad Maleki
Abstract
One of the characteristics of seismicity is the seismic velocity that can be observed with ambient noise. Using cross-correlation analysis for continuous data for more than one year, seismic velocity changes within the Earth's crust in the Kerman region have been retrieved. The study period includes earthquakes Dec 1, 2017, Mw 6.2 and Dec 12, 2017, Mw 6.2. In this paper, the moving window cross-spectrum method (MWCS) and the MSNoise Python package (Lecocq, Caudron, & Brenguier, 2014) using weighted phase stacks (PWS) from which incoherent noises are removed. First, the cross-correlation functions are calculated for the stations, then, these functions are calculated for the 1-day, 5-day, 10-day, and 30-day stacks. Finally, for the frequency range between 0.1 and 0.9, 0.1 and 0.7, 0.1 and 0.5 Hz for coda waves, these correlations were obtained, which we observed changes in velocity of about 0.8%.
Keywords
Ambient noise, Monitoring of earthquake velocity changes, MSNoise Python package, Kerman, Earthquake