پردازش داده‌های مغناطیسی و تخمین عمق بی‌هنجاری مغناطیسی اندیس سنگ آهن کاشمر

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1680-NIGS
نویسندگان
1فیزیک- علوم پایه-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار-ایران
2فیزیک- علوم پایه- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار-ایران
چکیده
آسان‌ترین و ارزان‌ترین روش در عملیات ژئوفیزیکی برای اکتشاف معادن، روش مغناطیسی است. به منظور رسیدن به نتایج قطعی‌تر و دقیق‌تر از تفسیر داده‌های برداشت شده‌ی مغناطیسی از روش‌ها و فیلترهای مختلفی استفاده می‌گردد که هر کدام از آن‌ها نقاط ضعف و قوتی دارند. مهم‌ترین هدف در نتیجه‌گیری از یک نفسیر تعیین مناسب و دقیق شکل توده‌ها، لبه و عمق آن‌ها می‌باشد. در این تحقیق فیلترهای تبدیل به قطب، مشتق قائم مرتبه اول و سیگنال تحلیلی برای تعیین مرز بی‌هنجاری‌ها و فیلتر تیلت عمق برای تعیین عمق توده‌ها روی داده‌های مغناطیسی برداشت شده در منطقه‌ی معدن تنورچه در نزدیکی کاشمر اعمال شده است. از تطابق دادن و همپوشانی نتایج حاصل از هرکدام از فیلترها در مقایسه با بقیه‌ی فیلترها بهترین نتیجه برای مرزبندی توده‌های عمیق‌تر حاوی مگنتیت و شیب-بندی عمقی آن‌ها حاصل گردیده است.نتایج تخمین عمق نشان می‌دهد بیشتر کانی‌های مگنتیت که باعث ایجاد آنومالی‌های مغناطیسی در این منطقه شده‌اند،درعمق 30 تا 40 متری قرار دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic Data Processing and Estimation of Magnetic Anomaly Depth of Kashmar Iron Ore Index
Authors
hafeze zafaranloo shirvan, Baratali Feizabadi
Abstract
The easiest and cheapest method in geophysical operations for mining is the magnetic method. Different methods and filters are used to obtain more accurate results from the interpretation of the magnetic data which each of them has strengths and weaknesses. The most important goal in conclusion from an interpretation is to accurately determine the shape of the masses, their edges and their depth. In this study, reduction to pole filters, first vertical derivatives, and analytical signals are applied to determine anomalous boundaries and tilt-depth filters to determine depths of masses on magnetic data surveyed in the Tanorche Mine is located near Kashmar. By matching and overlapping the results of each of the filters compared to the other filters, the best results were obtained for delimiting deeper masses containing magnetite and deep slope. Depth estimation results show that most of the magnetite minerals that cause magnetic anomalies in this area are in the depth of 30 to 40 meters.
Keywords
Magnetometry, Reduction to Pole, First vertical derivative, analytical signal, depth estimation, Iron Ore