وارون‏سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تئوری گراف؛ کاربرد روش بر روی سه نمونه داده واقعی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1675-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک
2عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این مقاله الگوریتم وارونسازی داده های گرانی به روش تئوری گراف بر روی سه داده واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این روش مدلسازی پیکربندی توده همگن زیرسطحی با استفاده از مجموعه ای از جرم های نقطه ای یکسان است. پارامترهای مورد جستجو در این روش مختصات جرم های نقطه ای و جرم کل نقاط را شامل می شود. مجموعه جرم های نقطه ای با یک گراف کامل وزندار منطبق می شود. درخت فراگیر کمینه با استفاده از الگوریتم کروسکال برای این گراف بدست آمده و تابع پایدارکننده ای تحت عنوان تابع هم فاصله معرفی می شود. کمینه‏ کردن این تابع هم ‏فاصله در الگوریتم وارون‏سازی سبب می شود که فواصل میان جرم های نقطه ای یکسان شود، بنابراین پیکربندی مناسبی از توده زیرسطحی بدست می آید. نتایج وارونسازی اطلاعات مفیدی در رابطه با گسترش توده‏های مورد بررسی در راستای شرق، شمال و عمق در اختیار کاربر قرار می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Inversion of gravity data using graph theory; application of the method on three real data cases
Authors
Susan Soodmand Niri, Saeed Vatankhah, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Abstract
In this paper, the inversion algorithm based on graph theory is applied on three real gravity data sets. The goal, here, is to use this new inversion algorithm to model the skeleton of these subsurface targets by an ensemble of similar point masses. Here, model parameters are the Cartesian coordinates of the point masses and their total mass. The set of point masses is associated with a complete weighted graph and Kruskal’s algorithm is used to solve the minimum spanning tree (MST) problem for the graph, yielding a stabilizer which is called “equidistance function”. This function leads to a homogeneous spatial distribution of connected point masses, consequently, a skeleton of the subsurface body. The methodology provides suitable information about the extent of the bodies in east and depth directions.
Keywords
Inversion, Gravity survey, Graph, Genetic Algorithm, Chromite, manganese