مطالعه ژئوالکتریک یک بعدی و دو بعدی برای اکتشاف آب

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1643-NIGS
نویسندگان
گروه فیزیک - دانشکده علوم - دانشگاه رازی - کرمانشاه
چکیده
در این مقاله از داده‌های برداشت شده با روش شلومبرژه در محدوده روستای ضیاآباد در استان مرکزی برای وارون‌سازی یک بعدی و دو بعدی مقاومت‌ویژه استفاده شده و مقاطع مقاومت‌ویژه حاصل از مدل‌سازی یک بعدی و دو بعدی با هم مقایسه شده‌اند. از اهداف این پژوهش، پردازش و مدل‌سازی داده‌ها و انجام تفاسیر بهینه در مورد ساختار‌های زیرسطحی و آب‌های زیرزمینی منطقه می‌باشد. در این مقاله، با استفاده از آرایه شلومبرژه، داده‌های مقاومت‌ویژه ظاهری حاصل از اندازه‌گیری‌های صحرایی به کمک روش‌های وارون‌سازی یک بعدی و دو بعدی با استفاده از نرم‌افزارZondres2d انجام و با استفاده از این نرم‌افزار مقاطع ژئوالکتریک برای هر پروفیل رسم می‌شوند. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از معکوس‌سازی داده‌ها، مقایسه مقاطع مقاومت‌ویژه در حالت یک بعدی و دو بعدی انجام شده و بهترین محل برای اکتشاف آب در منطقه پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
One-dimensional and two-dimensional geoelectrics study for water exploration
Authors
Mahtab Khani
Abstract
In this article, data taken by the Schlumberger method in the village of ZiaAbad in the Markazi Province were used for one-dimensional and two-dimensional inversion of the resistivity and the levels of actual resistivity from the one-dimensional and two-dimensional modeling were compared. The purpose of this study is to investigate the method of data processing and modeling and doling optimal analysis regarding underground structures and underground regional waters. In thisarticle using Schlumberger array, apparent resistivity data from the field measurements were delineated and, one-dimensional and two-dimensional inversion methods were described using ZondRes2D cross software and And with this software, geoelectric sections are drawn for each profile. and At the end using the results from the data inversion, the comparison of the levels of the resistivity in the one and two dimension levels were made and the best place for the water Exploitation were suggested.
Keywords
Schlumberger array, Inversion, resistivity sections, water exploitation, Geoelectric, ZiaAbad