مطالعه داده‌های ژئومغناطیسی مربوط به زلزله ژاپن(2019/06/18)

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1655-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنذسی زلزله، تهران، ایران
چکیده
پیش‌نشانگرها تغییر و تحولاتی هستند که قبل از زمین‌لرزه‌ها رخ می‌دهند و با بررسی آن‌ها می‌توان به پیش بینی زمین‌لرزه پرداخت. از معروف‌ترین پیش‌نشانگرها، تغییرات در روند طبیعی امواج میدان مغناطیسی زمین است. در این مطالعه برای پردازش داده‌های ژئومغناطیسی از روش منحنی‌های سرشتی به منظور حذف اثرات روزانه‌ی میدان مغناطیسی از روی داده‌های خام استفاده شده است، بنابراین بی‌هنجاری‌های موجود در داده‌ها را با تمایز بیشتری نشان می‌دهد. با کمک این روش، داده‌های مربوط به زلزله 18 ژوئن 2019 ژاپن با بزرگای گشتاوری 6/4 در بازه زمانی شش ماه قبل و شش ماه پس از رخداد زمین‌لرزه مورد بررسی قرارگرفته و نتایج حاصله نشان می‌دهد این زلزله دارای پیش‌نشانگر ژئومغناطیسی می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of the magnetic records related to the earthquake June 18, 2019 Japan
Authors
Amin Aghaee, Ramin Movaghari, shahrokh pourbeyranvand
Abstract
Changes that occur prior to an earthquake in a way that can be predicted by observing these changes are called precursors. changes in the earth's magnetic field, prior to an earthquake, are one of the most well-known precursors from long time ago. In this study, the characteristic curve method has been used to process geomagnetic data, this procedure is based on removing magnetic diurnal variations from raw records to see the anomalies more obviously. This approach is used for June 18, 2019 Japan earthquake with moment magnitude of 6.4 and the results show that geomagnetic precursory phenomena is observed before this earthquake.
Keywords
Earthquake, Precursor, magnetic field, geomagnetic data, characteristic curve, anomalies