بررسی داده‌های ژئومغناطیس به‌عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه 5 سپتامبر 2018 (MW = 6.6) و زمین‌لرزه 20 آگوست 2016 (MW = 6.0) ژاپن

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1662-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنذسی زلزله، تهران، ایران
چکیده
بی‌هنجاری‌های مغناطیسی (آنومالی‌ها) در هنگام وقوع زمین‌لرزه یا پیش از آن، از دیرباز به‌عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه مورد بحث و بررسی بوده است. در این تحقیق از روش منحنی‌های سرشتی، با رسم مکرر داده‌های مغناطیسی مربوط به هر شبانه‌روز (24 ساعت) بر روی هم، برای هر سه ایستگاه ژئومغناطیس ژاپن (MMB, KAK, KNY) و در هر سه مؤلفة (Z, Y, X) یا (Z, D, H)در بازه‌ی زمانی یک‌سال بر روی داده‌های مغناطیسی، داده‌های مغناطیسی مورد پردازش قرار گرفت. به منظور ایجاد شدت و تمایز بیشتر در بی‌هنجاری‌های مشاهده شده پیش از زمین‌لرزه نسبت به داده‌های اصلی، سعی در حذف اثر تغییرات روزانه‌ی میدان مغناطیسی از روی رکوردهای ژئومغناطیس شد. بی‌هنجاری مشاهده شده پیش از زمین‌لرزه‌ها دارای شدت و تمایز بیشتری نسبت به داده‌های اصلی است، که می‌تواند به عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه مورد مطالعه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Geomagnetic Data as a Precursor of the September 5, 2018 Earthquake (Mw= 6.6) & the August 20, 2016 (Mw= 6.0) in Japan
Authors
Hamide Taherinia, shahrokh pourbeyranvand
Abstract
Magnetic anomalies have been discussed long ago as an earthquake precursor. In this study, the characteristic curves are obtained by, frequent over plotting of magnetic data per 24-hour time frames on each other, for three geomagnetic stations in Japan (MMB, KAK, KNY). All three components (Z, Y, X) or (Z, D, H) was processed in a period of one year. In order to increase the intensity and distinction of the anomalies observed before the earthquake in comparison with the original data, we tried to eliminate the effect of daily variation of the magnetic field on the geomagnetic records by this method.
Keywords
magnetic field, characteristic curve, magnetic anomaly, Earthquake, Japan