پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی اندیس سنگ آهن ملااحمد

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1621-NIGS
نویسندگان
1بخش ژئوالکتریک،گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
2دانشگاه یزد،دانشکده معدن و متالورژی، گروه اکتشاف
چکیده
اندیس سنگ آهن مورد نظر در فاصله هوایی 120 کیلومتری شرق اصفهان و 24 کیلومتری جنوب غرب شهرستان نائین در استان اصفهان قرار دارد. منطقه مورد نظر در کمربند ولکانیکی ارومیه دختر واقع شده و از سنگ‌های آذرین آتشفشانی و نیز سنگ‌های آهکی پوشیده شده است که در محل کنتاکت همین سنگ‌ها، رخنمون‌هایی از سنگ آهن مگنتیتی در سطح زمین دیده می‌شود. هدف از این تحقیق،پردازش و تفسیرداده‌های ژئوفیزیکی در این محدوده است. در این محدوده ایستگاه‌های مغناطیس‌سنجی در راستای پروفیل‌های شرقی–غربیبرداشت شده است. با استفاده از نرم‌افزار و اعمال فیلتر‌های تبدیل به قطب، گسترش رو به بالا و سیگنال تحلیلی و همچنین تخمین عمق به روش‌اویلر دیکانولوشن، عمق ماده معدنی از سطح زمین تا عمق تقریبی20 متری متغیر است
کلیدواژه ها
 
Title
Processing and Interpretation of geophysical data of Mola Ahmad iron ore index
Authors
omid haddadi, Abdolhamid Ansari
Abstract
The iron ore is located at a distance of 120 km east of Isfahan and 24 km southwest of the city of Nain in Isfahan province. The area is located in Urmia volcanic belts and is surrounded by volcanic igneous rocks and calcareous stones. In the contact area of these rocks, there are outcrops of magnetite iron ore on the surface of the earth. The purpose of this project is to processing and interpretation geophysical data in this area. Using Oasis Montaj software and applying Reduction to Pole filters, upward expansion and analytical signal as well as depth estimation for energy spectrum analysis and Euler dictation methods and modeling using Mag2dc software, depth of mineral in anomalies the number one is from the ground up to a depth of approximately 15 meters and in the anomaly number two from the ground to a depth of approximately 20 meters.
Keywords
Magnetometry, Analytic signal, Upward Continuation, Reduction to Pole, depth estimation, Iron Ore