بررسی رکوردهای مغناطیسی مربوط به زمین لرزۀ 24 می 2014 یونان

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1640-NIGS
نویسندگان
1زلزله شناسی،موسسه ژئوفیزیک،تهران،ایران
2فیزیک اتمی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران
3زلزله شناسی، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهنذسی زلزله، تهران، ایران
چکیده
بی‌هنجاری در داده‌ های ژئومغناطیسی به عنوان یکی از پیش نشانگرهای مهم زمین لرزه می‌ باشد. در این مطالعه با روش منحنی های سرشتی که می‌تواند بی ‌هنجاری ‌های موجود در داده‌ها را با تمایز بیشتری نشان دهد اقدام به پردازش داده های ژئومغناطیسی مربوط به یک ایستگاه که در بازه های زمانی مختلف فعال بوده است پرداخته شد. منحنی ‌های سرشتی در مورد یک مولفه میدان مغناطیسی که با ترسیم مکرر داده‌های مربوط به هر ٢٤ ساعت بر روی هم به‌دست می‌آیند. در ادامه داده‌های ژئومغناطیسی برای زمین لرزه 24 می 2014 کاماریوتیسا یونان با بزرگای گشتاوری 9/6 در بازه زمانی دو هفته قبل و یک هفته بعد از رخداد زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که می‌توان از بی‌هنجاریهای مغناطیسی به عنوان پیش‌نشانگر این زمین لرزه استفاده کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating the magnetic records related to the May 24, 2014 Greece earthquake
Authors
nasrin pourshabani, mohamadreza nakhleh, shahrokh pourbeyranvand
Abstract
The presence of anomalies in geomagnetic data is one of the earthquake precursor which is known for a long time. In this study by using the characteristic curve approach for noise reduction in geomagnetic records, we processed the data related to a geomagnetic station which was active at different time intervals. For May 24, 2014 Greece earthquake with moment magnitude of 6.9 we plotted the characteristic curves for one component of geomagnetic field which is created by over plotting the field values, 24 hours a day, for a distinct time interval. The obtained results showed that geomagnetic anomalies can be used as earthquake precursor.
Keywords
May 24, 2014 Greece earthquake, Nature curve, Geomagnetic abnormality