نادرستی وجود ناهنجاری مغناطیسی خاص در کوه پردیس جم با استفاده از روش مگنتومتری

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1581-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد ، سازمان زمین شناسی کشور
2کارشناس مرکز پژوهشی پارس آرین زمین
3مدیر عامل شرکت بارثاوار زمین کاوش
چکیده
مدت های مدیدی است که درباره کوه پردیس جم شایعات زیادی وجود دارد. یکی از این شایعات مربوط به وجود ناهنجاری های شدید مغناطیسی در این کوه بوده که باعث می شود مواد فلزی به سمت آن جذب شده و یا حرکت خودروها در سراشیبی به سمت بالا اتفاق بیفتد. در این مطالعه با استفاده از روش مگنتومتری به بررسی خاصیت مغناطیسی قسمتی از این کوه پرداخته شد که هیچ ناهنجاری غیر معمولی مشاهده نگردید. علت این شایعات مربوط به شکل خاص این کوه و همچنین خطای دید موسوم به چاله گرانی می باشد که در نتیجه ناپدید شدن افق از چشم ناظر اتفاق می افتد. همچنین یک ناهنجاری مغناطیسی مشاهده گشت که به ساختار زمین شناسی مربوط است و ارتباطی با خاصیت مغناطیسی کوه ندارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Inaccuracy of specific magnetic anomalies in Jam Campus using magnetometric method
Authors
mohamad abbasi, azin ahifar, ali ramzani
Abstract
There have long been rumors about Mount Jam campus. One of the rumors is that there are severe geomagnetic anomalies in the mountain that cause metal to be absorbed or the cars to move uphill. In this study, the geomagnetic properties of a part of the mountain were investigated by magnetometry method and no unusual magnetic anomalies were observed. And the reason for these rumors is the specific shape of the mountain, as well as the error of vision known as Gravity Hill. This is due to the disappearance of the horizon from the observer's eyes. There was also a magnetic anomaly that is related to the geological structure and not related to the magnetic properties of the mountain.
Keywords
Magnetometry, Geophysics, Upward, Mountain jam, Pole inversion, Anomaly