بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی محدوده ای در دشت مورچه خورت با استفاده از روش ژئوالکتریک

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1601-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه یزد،دانشکده معدن و متالورژی، گروه اکتشاف
2اکتشاف معدن، دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران
3مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
4دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده
با توجه به نیاز روزافزون به آب‌های زیرزمینی، روش‌های ژئوفیزیکی کمک قابل توجهی به حل این مشکل می‌کند. یکی از بهترین روش‌ها جهت اکتشاف منابع آب‌های زیرزمینی، استفاده از روش‌های ژئوالکتریک و به ویژه روش مقاومت ویژه الکتریکی است. از این میان روش سونداژ الکتریکی را می‌توان به عنوان یکی از بهترین روش‌ها در این زمینه برشمرد. در این مطالعه به بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی در منطقه‌‌ای نزدیک شهرستان مورچه خورت استان اصفهان با استفاده از روش ژئوالکتریک پرداخته شده است. در این راستا تعداد 38 سونداژ الکتریکی بر روی 5 پروفیل برداشت گردید و در نهایت بر اساس مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی و نقشه‌های هم مقاومت، مقاومت ویژه لایه-ها از یکدیگر تفکیک و در نهایت محل حفر چاه پیشنهاد گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Groundwater investigation of an area near Murche Khort using geoelectrical method
Authors
Abdolhamid Ansari, Keyvan Khayer, Mehdi Zarei, Majid Ebrahimzade
Abstract
Due to the increasing need of underground water, geophysical methods are a considerable help to solving this problem. One of the best methods for exploring underground water is geoelectrical methods. Vertical electrical sounding is one of the best methods in this regard. The purpose of this study was to investigate the status of groundwater aquifers in the areas near Morche Khourt of Isfahan province using geoelectrical method. For this study 38 vertical electrical soundings were measured along 5 profiles and finally, based on specific electrical resistivity sections and coefficients of resistance, according to Resistivity changes, the layers were separated and finally the best location was proposed.
Keywords
Water, Geophysics, Geoelectric, sounding, resistivity section, Morche Khourt