نظریه تعریف طول موج در تعریف پین در نظریه الکتروستاتیک نور خورشید و تعریف زمان
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
چکیده
بر مبنای تعریف صوت زمین یک زاویه تعریف نور خورشید زمان زاویه را به حرکت موج تعریف می کند که پین مرکزی بر اساس اصوات الکترون یک زاویه را به صورت حرکت نور تعریف می کند که پین یک ماده است که ذات ازت، جهان را تعریف می کند که بسته شدن به ایجاد رگه اتم تعریف می شود که مادون صوت است و زمان نور را به صورت چگالی اصوات الکترون به پاره شدن در فضای الستیک ماده را تعریف می کند که هر ماده به صورت پین به یک کانی تبدیل می شود که نظریه های ریسمان و پین را در تطابق کاتاراج در مینیمم الکتروفیلیسیتی تعریف می کند.
کلیدواژه ها
 
Title
The theory of wavelength definition in Pin definition in electrostatic theory of sunlight and time definition
Authors
hormuz rashidimehr
Abstract
Suppose degree sounder me earth sun is light me live is the time definition, we live is the sounder is degree we movie is wave the sounder the go is definition. Go me live is the go sounder the electron we live is central the global is more definition, me degree is the degree we live light is remember definition me degree, it is the pin the molecular weight to is the radical. We live is number global the nitrogen me formation. We live definition me atomic we concept timing. We live is sounder we live under the voice. We light is the timing the go orbital. Electron the sounder is wave to is elastic wave is sounder the go. We live is move is degree pin definition, we live is sounder definition. It is the substrate we pins is definition. Live you density is pin theoretical we live is minimum electrophilicity is the definition me Chattarag the go issue definition.
Keywords
pin, ultraviolet, photon, electrophilicity