بررسی وضعیت آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک؛ مطالعه موردی

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1734-NIGS
نویسندگان
1بخش ژئوالکتریک،گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
2فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، تهران، تهران، ایران
3کارشناس ارشد، شرکت پیشگام تجهیز بنیان، تهران، ایران
چکیده
کشور ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک واقع شده است و این موضوع سبب شده که مدیریت منابع آبی و بهره برداری صحیح از آن همواره مورد توجه قرار گیرد. مطالعه پیش رو بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی به منظور تعیین محل بهترین نقطه جهت حفر چاه آب می‌باشد. محدوده مورد مطالعه در فاصله حدود 7 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تالش واقع در استان گیلان می‌باشد. از عمده واحدهای قابل مشاهده در این محدوده می‌توان به آبرفت‌ها اشاره کرد. در این محدوده، 7 سونداژ یک بعدی با آرایه شولمبرژه و 4 پروفیل دوبعدی با آرایه ونر انجام شده است.کاهش مقاومت ویژه و افزایش شارژپذیری با در نظر گرفتن لاگ‌های حفاری از عمق حدود 22 متر به پایین عمدتا در ارتباط با افزایش میزان رس می‌باشد و بنابراین وجود سفره آب زیرزمینی حاوی آب شور تا عمق مورد کاوش پیش بینی نمی‌گردد
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of groundwater by using geoelectric method; Case Study
Authors
omid haddadi, Mohsen Khodabakhshi, Seyyed Ali Fatemi
Abstract
Iran is located in arid and semi-arid regions and this issue has caused the management of water resources and its proper use to be always considered.The following study examines the condition of the groundwater aquifer to determine the location of the best point for drilling water wells.The study area is about 7 km southeast of Talesh city located in Gilan province. The most visible units in this area are alluvium.In this area, 7 one-dimensional sounding with Schulmberger array and 4 two-dimensional profiles with Wenner array were performed. Decreasing the resistivity and increasing the chargeability by considering drilling logs from a depth of about 22 meters is mainly related to increasing the amount of clay, and therefore, the presence of groundwater aquifers containing saline water is not predicted to the depth to be explored
Keywords
Geoelectric, Groundwater, Resistivity, Chargeability, Alluvium, Talesh