بررسی لرزه خیزی ناحیه کپه داغ بااستفاده از پارامتر لرزه خیزی (b)

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1805-NIGS
نویسندگان
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
مطالعه لرزه خیزی ناحیه تکتونیکی کپه داغ با هدف ارزیابی میزان لرزه خیزی منطقه در حوزه زمان و مکان بر اساس پارامترهای لرزه خیزی گوتنبرگ – ریشتر در دستور کار این تحقیق قرار گرفته شده است. کاتالوگ زمین لرزه های دستگاهی استفاده شده در این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از منابع مختلف داخلی و بین المللی شامل 1122 زمین لرزه با بزرگای <m<6 3می باشد. در این مطالعه با استفاده از الگوریتم حداقل مجموع مربعات مقدار بزرگای mc معادل 2/4 تعیین گردیده است. مقدار mc در پنجره های زمانی مختلف متغییر بوده که نشان از عدم یکنواختی مجموعه داده های لرزه ای ثبت شده در شبکه های لرزه نگاری در بازه های زمانی مختلف می باشد. با در نظر گرفتن mc پایدار تعیین شده در این کاتالوگ (mc=4.2) مقدار پارامتر لرزه خیزی (b) کمتر از یک تعیین گردیده که با در نظر گرفتن بزرگای زمین لرزه های منطقه نشان از لرزه خیزی میزان متوسط در منطقه می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of KopeDagh seismicity using b-value parameter
Authors
Hormoz Fander, mehrdad mostafazade
Abstract
The study of seismicity of the tectonic zone of Kopeh Dagh with the aim of evaluating the seismic parameters of the region in terms of time and place based on the Gutenberg-Richter rule is on the agenda of this research. The catalog of instrumental earthquakes used in this study is based on information published from national and international sources, including 1122 earthquakes with magnitude 3<m <6. The completeness magnitude (mc) is calculated by using the least squares algorithm. The value of mc varies in different time windows, which indicates the non-uniformity of seismic data set recorded in seismic networks in different time intervals. Considering the stable mc determined in this catalog (mc = 4.2), the value of seismicity parameter (b) is less than one, which considering the magnitude of earthquakes in the region indicates the median seismicity in the region.
Keywords
seismicity, Earthquake, b-value, Least squares method, KopehDagh, Time window