مدل‌سازی پیشرو توموگرافی اولین رسید زمان سیر با استفاده از معادله آیکونال و حالت الحاقی آن

عنوان دوره: پنجمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 1813-NIGS
نویسندگان
1فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده
توموگرافی لرزه‌ای یکی از روش‌های مناسب برای مطالعه قسمت داخلی زمین در علم ژئوفیزیک می‌باشد. همچنین توموگرافی اولین رسید زمان سیر می‌توان برای تصویربرداری از مدل‌های زیرسطحی کم‌عمق در محیط‌های رسوبی لایه‌ای مانند بازالت و یا مدل‌سازی گنبد نمکی به کار گرفته شود. در ابن مطالعه برای مدل‌سازی اولین رسید زمان‌سیرها از معادله آیکونال استفاده شده است. معادله آیکونال تقریبی از معادله موج برای فرکانس‌های بالا است. روش‌های متفاوتی برای حل این معادله وجود دارد. الگوریتم مورد استفاده در این مطالعه، روش fast sweeping است، که این الگوریتم بر اساس شبکه‌بندی مستطیلی می‌باشد. در معادله آیکونال ما با گرادیان زمان‌ سیرها روبه‌رو هستیم، که برای محاسبه این گرادیان از روش حالت الحاقی استفاده شده است
کلیدواژه ها
 
Title
Frist arrival travel time forward modeling using eikonal equation and its adjoint-state
Authors
Fatemeh Safari_yasaghi, Seyed-Hani Motavalli-Anbaran, Ali Jamasb
Abstract
Seismic tomography allows geophysicists to discover the interior of the earth. First arrival travel time tomography can be used to image shallow subsurface models and to limit the location of anomalies in hydrocarbon exploration in layered sediment environments such as basalt and salt dome modeling. In this study, we use the eikonal equation, which is an approximation to the high-frequency wave equation, to model the first arrival time travel. There are different methods for solving this equation, the method used in this study is fast sweeping. The algorithm we use is based on rectangular grids. In the eikonal equation, we are faced with the travel times of the gradient, that to calculate this gradient, the adjoint-state method has been used.
Keywords
Adjoint-state, Eikonal, Fast Sweeping, Frist arrival, Tomography