مطالعات مغناطیس سنجی محدوده باخله کامیاران جهت شناسایی کانسار آهن

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1865-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی
2کارشناس ارشد شرکت دانا ژئوفیزیک
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش مغناطیس سنجی محدوده اکتشافی پیرامون منطقه باخله در شهرستان کامیاران مورد بررسی قرار گرفت. در برداشت داده ها از مغناطیس سنج پروتون استفاده شد. مطالعات زمین شناسی محدوده حاکی از کانی زایی مس به شکل کربنات و سولفید در زمینه ای الترامافیک و همچنین کانی زایی آهن به شکل کانی های اکسیدی و آبدار است. برداشت داده های مغناطیسی با فاصله نقاط 20 متری و در راستای شمالی – جنوبی انجام شد که در مجموع 332 نقطه داده برداری شد. نتایج بدست آمده در قالب نقشه های مغناطیس سنجی ارائه شده است. نقشه ها روند کلی تغییرات در زون های مستعد کانی زایی آهن را نشان می دهند. نتایج حاصل از مغناطیس سنجی محدوده نشان می دهد که زون های خرد شده گسلی در امتداد تقریبی شمال به جنوب با آنومالی بالای مغناطیسی وجود دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetic Studies of Iron Deposits in Bakhleh Area, Kamyaran
Authors
Shamseddin Esmaeili, Masoud Abbasinia
Abstract
In this study, the exploration area around the Bakhleh area in Kamyaran city was investigated using the magnetometric method. A Proton magnetometer was used to collect the data. Geological studies of the area indicate the mineralization of copper in the form of carbonate and sulfide in the ultramafic fields as well as the mineralization of iron in the form of oxide and hydrated minerals. Magnetic data were collected at a distance of 20 meters in the north-south direction, which was a total of 332 data points. The obtained results are presented in the form of magnetometric maps. These maps show the general trend of changes in areas prone to iron mineralization. The results of range magnetometry show that there are fractured fault zones along the approximate north to south with high magnetic anomalies.
Keywords
Magnetometry, Reduction to Pole, Bakhleh, Iron deposit, Fault, magnetic anomaly