مطالعات ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی) و پتانسیل آب‌های زیرزمینی ازبر، شهرستان شفت

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1890-NIGS
نویسندگان
آب منطقه ای گیلان
چکیده
تعیین موقعیت و محل زون‌های با مقاومت الکتریکی متفاوت، شناسایی نوع لیتولوژی، تخمین میزان آبدهی و امکان وجود لایه‌های دارای پتانسیل آبدهی مناسب از اهداف اصلی این مطالعه است.این گزارش نتیجه تفسیر2 نقطه سونداژ الکتریکی قائم به روش شُلومبرژه با حداکثر طول فرستنده 300=AB متر می‌باشد (نقاط 1 تا 3 ). تفسیر سونداژهای الکتریکی قائم با نرم افزار IPI2win ver. 3.0.1a و نرم افزار ZondIPمحاسبه و مدلسازی گردیده است.
در علم ژئوفیزیک با اندازه‌گیری میدان‌های فیزیکی روی سطح زمین (میدان گرانی، میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی، امواج لرزه‌ای طبیعی و مصنوعی، توزیع درجه حرارت و شارش گرمایی و ...) به چگونگی عملکرد پدیده‌های فیزیکی و توزیع خصوصیات فیزیکی درون زمین نظیر جرم ویژه، کشسانی، چسبندگی، مغناطیس‌پذیری، قابلیت هدایت الکتریکی، تنش‌های کشسان، فشار و درجه حرارت پی ‌برده و تصویری از آن‌ها را بازسازی می‌کنند. بطور کلی روش کار در علم ژئوفیزیک شامل چند مرحله می‌باشد. مرحله اول اندازه‌گیری‌های صحرایی و میدانی است. در این مرحله بهتر است به ‌منظور حذف بی‌هنجاری‌های محلی، اندازه‌گیری‌ها در تعداد نقاط زیاد و متعدد انجام شود. دومین مرحله، کار بر روی داده‌ها و پردازش آن‌ها می‌باشد. امروزه معمولاً می‌توان داده‌ها را از دستگاه‌های اندازه‌گیری به صورت رقومی استخراج نمود. اندازه‌گیری‌های انجام شده، پس از اعمال تصحیحات به صورت مقاطع یا نقشه‌های مقادیر یکسان درمی‌آیند. در عمل اعمال فرآیندهای تصفیه برای بهتر نمودن نسبت اطلاعات مفید به نوفه‌ها ضرورت پیدا می‌کند.مرحله سوم وارون‌سازی داده‌ها است. وارون‌سازی یا برگردانداده‌ها، شامل یک فرایند حل معکوس برای رسیدن از داده‌ها به مدل فیزیکی زیرسطحی است که نتیجه آن به صورت تصویری از تغییرات پارامتر فیزیکی مورد مطالعه در منطقه‌ ارائه می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Geophysical (geoelectric) studies and groundwater potential of Azbar, Shaft city
Authors
seyed reza mirshafiee
Abstract
Determining the position and location of zones with different electrical resistance, identifying the type of lithology, estimating the amount of discharge and the possibility of layers with suitable discharge potential are the main objectives of this study. Transmitter is AB = 300 meters (points 1 to 3). Interpretation of vertical electrical soundings with IPI2win ver software. 3.0.1a and ZondIP software have been calculated and modeled.
Electric exploration is one of the most diverse geophysical methods. This geophysical exploration is based on the detection of surface effects resulting from the passage of electric current through the earth.
seyed reza mir shafiee
Keywords
Geophysics, Geoelectric, Geotechnics, vertical electrical sounding