تغییرات میدان مغناطیسی در حوزه نفتی کرنج با نقشه‌های فراسو

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1907-NIGS
نویسندگان
کارشناس ارشد، گروه ژئوفیزیک، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
چکیده
صرفه جویی و کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان در روش‌های پیجویی نفت همواره از مسائل مهم در اکتشافات نفتی محسوب می‌گردد. به این جهت استفاده از روش مغناطیس سنجی می‌تواند تا حد زیادی پاسخگوی این نیاز باشد. در این راستا سعی گردیده با بررسی میدان مغناطیسی و تغییرات آن در میدان نفتی کرنج با حذف سایر عوامل مزاحم نسبت به بررسی اثر این میدان در ایجاد الگوهای مغناطیسی اقدام گردد. مسافت مورد نظر با دستگاه مگنتومتری بصورت پروفایل‌هایی با روند شمالی به جنوبی بررسی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سنگ مخزن این میدان نفتی دارای امتداد شمال غرب به جنوب شرق می‌باشد و احتمال وجود گسل خوردگی با امتداد شمال شرق به جنوب غرب در این مخزن وجود دارد که این گسل خوردگی احتمالاً باعث ناپیوستگی در مخزن گردیده و همین امر باعث گردیده که تزریق گاز باعث افزایش فشار و در نتیجه ازدیاد برداشت نگردد.
کلیدواژه ها
 
Title
Changes in the magnetic field in the Karanj oil field using the Farasoo maps
Authors
Ghazal Agdarnejad
Abstract
Saving and cutting costs and time in oil exploration procedures has long been a major concern in the industry. As a result, magnetometery approaches can satisfy this need to a great extent. Accordingly, by monitoring the magnetic field and its variations in the Karanj oil field while excluding other distracting elements, an attempt has been made to examine the influence of this field in forming magnetic patterns. A magnetometric instrument was used to measure the requisite distance in the form of north-south profiles. According to the findings of this study, the reservoir rock of this oil field has a northwest to southeast orientation, and there is a probability of a northeast to southwest corrosion fault in this reservoir. This corrosion fault most likely caused a reservoir discontinuity, preventing the gas injection from increasing the pressure and thus increasing the harvest.
Keywords
Kranj, Magnetometry, Farasoo Maps