تخمین ذخیره کانسار آهن با استفاده از مدل‌سازی سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی زمینی

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2011-NIGS
نویسندگان
1گروه مهندسی معدن،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
2گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
3گروه زمین‌شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
چکیده
مغناطیس‌سنجی یکی از روش‌های اکتشاف ژئوفیزیکی است که با مطالعه تغییرات میدان مغناطیسی زمین به مطالعه ساختارهای زیرسطحی می‌پردازد. در این روش با اندازه‌گیری خاصیت مغناطیسی سنگ‌ها و کانی‌هایی که در میدان مغناطیسی زمین ایجاد بی‌هنجاری می‌نمایند می‌توان محدوده بی‌هنجاری‌های مغناطیسی را با دقت قابل قبولی در مراحل اولیه اکتشاف و حتی در مراحل اکتشاف در حین استخراج تعیین و محل حفاری‌ها را با توجه به نقشه‌های حاصل از فیلترهای متنوع مغناطیسی تهیه شده، مشخص نمود.
تحقیق حاضر، اکتشاف ژئوفیزیکی بر روی یک کانسار سنگ آهن واقع در نزدیکی شهر زنجان می‌باشد، در این تحقیق داده‌های اکتشافی مورد مطالعه از نوع مغناطیس زمینی بوده که پس از برداشت و تصحیحات انجام شده بر روی داده‌ها، تحلیل ها و مطالعاتی بر روی این محدوده مستعد کانی‌سازی آهن انجام پذیرفت. محدوده مورد مطالعه دارای وسعت 6 هکتاری است که در یک مرحله مورد مساحی ژئوفیزیکی - مگنتومتری قرار گرفت، به طوری که برداشت‌های مگنتومتری بر روی 1500 ایستگاه توسط گروه ژئوفیزیک انجام شد. بعد از برداشت داده‌های مغناطیس زمینی، این داده‌ها تصحیح گردیده و سپس مطالعات کمی و کیفی بر روی این داده‌ها نشان داد که این محدوده دارای نهشته‌های متعدد آهن می‌باشد.
درنهایت پس از مطالعات، بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام شده، هدف اصلی که تعیین محل دقیق بی‌هنجاری‌ها، مشخص کردن مرز آن‌ها و تخمین ذخیره کانسار آهن با استفاده از روش مغناطیس‎سنجی بود، انجام پذیرفت.
کلیدواژه ها
 
Title
Reserve estimation of Iron ore deposit using ground magnetic data and 3D modeling
Authors
Ali Bayati, Andisheh Alimoradi, Hamid Sarkheil
Abstract
Magnetometry is one of the methods of geophysical exploration that studies subsurface structures by studying the changes in the earth's magnetic field. In this method, by measuring the magnetic properties of rocks and minerals that create anomalies in the earth's magnetic field, the range of magnetic anomalies can be determined with acceptable accuracy in the early stages of exploration and even in the stages of exploration, due to the maps obtained from various magnetic filters.
The present study is a geophysical exploration on an iron ore deposit located near the city of Zanjan. Prone to iron mineralization. The study area has an area of 15 hectares, which was surveyed in one stage geophysical-magnetometric, so that magnetometric surveys were performed on 1500 stations by the geophysical group. After picking up the ground magnetic data, these data were corrected and then quantitative and qualitative studies on these data showed that this range has multiple iron deposits.
Finally, after studies, studies and analyzes, the main goal was to determine the exact location of the anomalies, determine their boundaries and estimate the iron ore reserve using the magnetometric method.
Keywords
Magnetometry, Iron deposit, Reserve estimation, 3D modeling