پیش بینی یک گسل در وسط زمین با استفاده از آرایش شلمبرژه در ماهیدشت،کرمانشاه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2041-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد ، سازمان زمین شناسی کشور
2مرکز پژوهشی آرین زمین، عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی ایران
چکیده
آرایش شلمبرژه در روش ژئوالکتریک برای اکتشاف آب و تعیین عمق لایه‌ها به کار می‌رود. در این مطالعه با استفاده از این آرایش ضخامت لایه های زمین مورد مطالعه تعیین گردید و مشخص شد لایه اول در قسمت شمالی زمین حضور ندارد. اختلاف عمق لایه بعدی که سنگ‌های آهکی می باشد، در دو قسمت شمالی و جنوبی زمین حدود بیست متر تخمین زده شد که این موضوع عبور گسل از میان محدوده مورد مطالعه را تایید می کند. این نتیجه با نقشه زمین‌شناسی این منطقه نیز تطابق دارد و موفقیت آرایش شلمبرژه در پیش بینی محل گسل را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Prediction of a fault in the middle of the field using Schlumberger arrey in mahidasht,kermanshah
Authors
mohamad abbasi, azin ahifar
Abstract
Schelmberge arrey is used in geoelectrical method to explore water and determine the depth of layers. In this study by using this arrey, the thickness of the layers of the studied land was determined and it was found that the first layer is not present in the northern part of the land. The difference in the depth of the next layer, which is limestone, is estimated to be about twenty meters in the northern and southern parts of the earth. This result is also consistent with the geological map of this area and shows the success of the Schlumberger arrey in predicting the fault location.
Keywords
Schlumberger arrangement, Fault, Geoelectric, exploration, water resources, geological layer