سازوکار کانونی زمین لرزه های مهم ده سال اخیر قطعه میانی گسل درونه

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1880-NIGS
نویسندگان
1گروه فیزیک،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
2عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
گسل درونه بعد از گسل اصلی زاگرس بزرگترین گسل ایران می باشد که نام دیگر آن گسل کویر بزرگ که طول حدود 700 کیلومتر است. هدف از این پژوهش مطالعه لرزه خیزی وتعیین سازوکار کانونی زمین لرزه های با بزرگای بیشتر از 4 است که در مجاورت قطعه میانی گسل درونه بوقوع پیوسته اند. در این مطالعه محاسبه سازوکار کانونی با استفاده از دو روش 1) قطبش (پلاریته) اولین رسید موج P ، 2) تلفیق قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه های امواج P به S انجام می شود. این گسل در شمال شرق ایران ، از نایین ،در یک راستای شمال شرقی- جنوب غربی تا ناحیه ی دورونه در جنوب غربی کاشمر ادامه دارد و از دورونه ،با یک روند شرقی-غربی ،با خمیدگی به سمت جنوب ،تا مرز افغانستان ادامه دارد. در امتداد این گسل ،بلوک ها به دوصورت چپگرد وراستگرد حرکت کرده اند ولی بدون شک یکی از آخرین حرکت های آن از نوع راستگرد می باشد سازوکارکانونی رویدادها ومقایسه آن ها در گسل درونه محاسبه شده است که با رژیم لرزه خیزی منطقه همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Focal mechanism of recent significant earthquakes along Dorouneh fault
Authors
Mohaddeseh Assar Enayati, Gholam Javan Doloei, Shahram Abbassi
Abstract
Abstract

Dorouneh fault is the largest fault in Iran after the main Zagros fault, also known as the Big Desert fault, which is about 700 km long. Based on 1) Polarization (polarity) of the first P-wave onset, and 2) Combining the polarization of the first P-wave onset and the ratio of P to S amplitudes we have done fault plane solution. The Dorouneh fault continues in the northeast of central Iran, from Nain, in a northeast-southwest direction to the Dorouneh area in the southwest of Kashmar, and the Dorouneh, with an east-west trend, with a curvature to the south, continues to the Iran-Afghanistan border. Along this fault, the blocks have moved in both left and right directions, but without a doubt, one of its last movements is of the right lateral type. The results of focal mechanism calculation for significant recent decade events around Dorouneh fault show mostly left lateral strike slip which is consistent with the tectonic setting of the region.
Keywords
amplitude ratio, Focal mechanism, seismicity, Dorouneh fault