دسته بندی سازوکارهای کانونی زون زاگرس

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1908-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دکتری
2استاد
3ژئوفیزیک
چکیده
چکیده
در این مقاله، به مطالعه خصوصیات زمین ساختی منطقه زاگرس با استفاده از ساز و کارهای کانونی به دست آمده از زمین‌لرزه‌های این منطقه در بازه زمانی ۲۰ ساله (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰) پرداخته خواهد شد. ابتدا ساز و کارهای کانونی از کاتالوگ CMT اخذ شدند. محدوده بزرگای زمین لرزه ها از 5/4 تا 7 در مقیاس بزرگای گشتاوری هستند. عمده زمین لرزه ها کم عمق هستند به طوری که حدود ۷۰ درصد آنها تا عمق ۳۰ کیلومتری هستند. سپس این ساز وکارهای کانونی را دسته بندی (classification) می کنیم تا نوع گسیختگی (معکوس، امتداد لغز و نرمال) بر حسب فراوانی هر کدام مشخص شوند.
کلیدواژه ها
 
Title
Classification of focal mechanism of the Zagros
Authors
mehdi nouri delouei, Mohammad Reza Gheitanchi, seyed reza sakhaei
Abstract
Abstract
One of the most important seismic zone in Iran is Zagros suture zone.The study of the focal mechanism is very important in understanding the seismotectonic characteristics. In this paper, using focal mechanisms obtained from the earthquakes during 2000-2020, we study the seismotectonic characteristics of Zagros region. First, the focal mechanisms are extracted from the CMT catalogue. The range of magnitudes are from 4.5 to 7 in moment magnitude scale. Most of earthquakes are shallow and about 70% have depths deep to 30 km. We classified the focal mechanisms in accordance to rupture type (reverse, strike-slip, and normal) and in terms of frequency of each type.
Keywords
Keywords: focal mechanism, classification of earthquakes, seismicity and seismotectonic of Zagros