پرکردن گپ زمانی داده های زلزله با ترکیب روشهای تجزیه مد تجربی و تحلیل طیفی تکین

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1980-NIGS
نویسندگان
دانشگاه تهران
چکیده
دلایل متفاوتی را می توان برشمرد که باعث ایجاد گپ یا نبود داده در سری های زمانی مربوط به زلزله می شود. بسته به طول زمانی گپ تخریب اطلاعات ثبت شده در یک رکورد می تواند چنان وسیع باشد که آن رکورد را بی استفاد کند. همچنین بسیاری از نرم افزارهای استاندارد برای پردازش داده های زلزله در حضور گپ دچار مشکل می شوند. لذا پر کردن گپ زمانی داده ها با استفاده از ابزارهای پردازش سیگنال بسیار حایز اهمیت است. در این مقاله با ترکیب روش های تجزیه مد تجربی(EMD) و تحلیل طیفی تکین (SSA) روشی برای پرکردن گپ زمانی در رکوردهای زلزله ارایه شده است. در قدم اول روش (EMD) موجب تجزیه رکورد پیچیده و ناقص به تعدادی رکورد ساده می شود که به دلیل سادگی بهتر قابل پیش بینی هستند. در قدم بعدی از روش SSA برای کامل کردن هر مولفه (EMD) استفاده می‌شود. نتایج اولیه روش پیشنهادی در بازسازی داده های واقعی امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها
 
Title
Gap filling in earthquake seismograms using Empirical mode decomposition and Singular spectral analysis
Authors
Ghazaleh Esmaeili Khansari, Ali Gholami, Habib Rahimi
Abstract
Several reasons can cause a gap in the earthquake time series(seismogram) depending on the length of the distracting information seismogram could be disabled. Most of the standard signal processing tools are only applicable to signals without gaps. In this article, we propose a method using Empirical mode decomposition and singular spectral analysis that infill seismograms. This method first decomposes a complex seismogram into several Intrinsic mode functions using Empirical mode decomposition second infills gaps using Singular spectral analysis. The idea is that simplistic signals are more predictable. The results show the proposed method looks promising in the reconstruction of seismograms.
Keywords
Gap filling, interpolation, empirical mode decomposition, Singular spectral analysis, Seismogram, Earthquake