بررسی تغییرات ناهمسانگردی قبل و بعد از زمین‌لرزه‌ی ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ سی-سخت(4/5=Mn)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2033-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفسزیک دانشگاه تهران
چکیده
ناهمسانگردی لرزه‌ای یک رفتار در زمین است‌که تقریبا در سرتاسر زمین قابل مشاهده‌است و جدایش‌موج‌برشی واضح-ترین شاخصه‌ی ناهمسانگردی است. این ابزار تحقیق برای اکتشافات ژئوفیزیک، مطالعه‌ی منابع زلزله‌ و تعریف حوزه‌ی تنش فعال استفاده‌شده‌است. علاوه‌براین، به‌گفته برخی‌از محققان، نظارت بر تغییرات پارامترهای ناهمسانگرد می‌تواند به درک فرآیندهای زلزله‌زا و‌آتشفشانی یاحتی پیش‌بینی زلزله کمک‌کند. پیش‌بینی زلزله هنوز یکی‌از چالش-برانگیزترین و بحث‌برانگیزترین سوالات درجامعه‌ی علمی ‌است. دردهه‌ی گذشته مطالعات بسیاری درزمینه‌ی تغییرات پارامترهای ناهمسانگردی قبل و بعداز زمین‌لرزه به عنوان یکی‌از پیش ‌نشانگرهای لرزه‌ای انجام‌شده‌است.
دراین مطالعه داده‌های شش ماه قبل و شش ماه بعداز زمین‌لرزه 29 بهمن 1399سی‌سخت با بزرگای 4/5 مورد بررسی قرارگرفت و پارامترهای ناهمسانگردی آن‌ها محاسبه گردید. درنتیجه‌ی این محاسبات متوسط جهت‌گیری موج قطبیده‌ی S سریع, قبل‌از زلزله برابر 5/114و پس اززلزله این مقدارمتوسط به 46/93 می‌رسد. اختلاف زمانی بین دو موج‌قطبیده‌ی آهسته‌و سریع هم قبل‌از وقوع زلزله برابر 01/0±08/0 و پس‌از زلزله به مقدار 01/0±1/0 افزایش می-یابد که این تغییرات بیانگر این‌است که قبل‌از زمین‌لرزه خردشدگی اتفاق‌افتاده‌است‌ و ترک‌ها درحال افزایش می‌باشند که این‌امر سبب افزایش ناهمسانگردی منطقه گردیده‌است. همچنین بررسی راستای ناهمسانگردی نشان‌داد که راستای ناهمسانگردی قبل‌از زلزله درجهت NW-SE بوده است که پس از وقوع این راستا به جهت NE-SW کشیده‌شده-است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating anisotropy variation before and after the Sisakht’s 17th February 2020 earthquake(Mn=5.4)
Authors
Mohadeseh Mohamadzadeh, Ahmad Sadidkhouy
Abstract
Seismic anisotropy is an almost ubiquitous behavior of the Earth, and shear wave splitting is the most unambiguous indicator of anisotropy. This research tool has been used for geophysical discoveries, studying earthquake sources, and defining active stress areas. In addition, according to some researchers, monitoring changes in anisotropic parameters can help to understand seismic and volcanic processes or even predict earthquakes. In this study, the data of six months before and six months after the earthquake of 2021 February 17 (Mn=5.4) were analyzed and anisotropy parameters were calculated. As a result of these calculations, the average orientation of the fast polarized S wave before the earthquake was 114.5°; after the earthquake, the average value reached 93.46°. The time delay between the two slow and fast polarized S waves is 0.08±0.01 before the earthquake and increases to 0.1±0.01 after the earthquake, which indicates that crushing had occurred before the earthquake and the cracks are increasing. It has caused an increase in the anisotropy of the region. Also, the investigation of the anisotropy direction showed that the anisotropy direction before the earthquake was NW-SE, but after the main event, its direction was changed to NE-SW.
Keywords
Anisotropy, Shear wave splitting, Earthquake precursor