تعیین سرعت موج برشی شهر درگهان با تکنیک Ray-Dec و HVTFA

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 2100-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2دانشگاه گرنوبل، فرانسه
چکیده
سرعت موج برشی پارامتری بسیار مهم در تعیین اثر ساختگاه برای یک منطقه می‌‌باشد که روش‌های متفاوتی برای بدست آوردن آن وجود دارد. طبق مطالعات نسبت H/V در ارتعاشات زمینه ارتباط مستقیمی با سرعت موج برشی در خاک دارد که روش‌هایی برای بهینه‌سازی این نسبت با حذف اثرات امواج لاو و حجمی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از دو روش "کاهش تصادفی" و "آنالیز فرکانس-زمان بر پایه تبدیل موجک" و اعمال روی ارتعاشات زمینه برداشت شده در شهر درگهان (واقع در جزیره قشم)، بیضی‌واری امواج ریلی به‌عنوان تابعی از فرکانس بدست آورده شد و سپس با وارون‌سازی بازه‌ی فرکانسی اولین بیشینه تا کمینه بعدی، پروفیل سرعت موج برشی برای منطقه بدست آمد و درنهایت نتایج این دو روش باهم و با گمانه‌ی موجود مقایسه و مشاهده شد که سرعت‌های بدست آمده از این دو روش با هم و همچنین با گمانه موجود در منطقه توافق خوبی نشان می‌دهند.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of shear wave velocity in Dargahan using “Ray-Dec” and “HVTFA” method
Authors
Faeze Amirian, Ahmad Sadidkhouy, Saeed Soltani
Abstract
Shear wave velocity is a significant parameter in determining of site effect for a given region that there are different methods to obtain it. According to previous researches, the H/V ratio for ambient noise is directly related to shear wave velocity in sediment. There are some techniques to optimize this ratio by reduction the Love and body wave’s effects. In this study, Rayleigh wave ellipticity has obtained as a function of frequency by applying “Ray-Dec” and “HVTFA” methods on 12 stations of seismic ambient noise recorded in Dargahan (Qeshm). Then shear wave velocity profiles obtained by inversion of right side of ellipticity peak. Then results of both techniques compared with each other and with the existent borehole and a good coincidence was shown.
Keywords
shear wave Velocity, Rayleigh wave Ellipticity, Random decrement technique, Wavelet transform, Ray-Dec, HVTFA, Dargahan