جدایش سیال با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای پیش از برانبارش؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته ایران

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2130-NIGS
نویسندگان
1دانشجو
2دانشگاه ارومیه
3گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
4موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران, تهران, ایران.
چکیده
تفکیک سیال مخزن یکی از رویکردهای مهم در کمی‌سازی تفسیر داده‌های لرزه‌ای می‌باشد و ارزیابی این رویکرد در توسعه مطالعات اکتشافی منابع هیدرکربنی بسیار راه‌ گشا می‌باشد. کاهش ریسک حفاری یکی از مهمترین نتایج حاصل از مطالعات فیزیک سنگ میباشد و نتایج ارزیابی این رویکرد میتواند در مطالعات زیرسطحی کارآمد باشد. هدف اصلی این مطالعه بهبود درک پاسخ لرزه‌ای برای تفسیر سنگ‌شناسی و پیش‌بینی سیال با برآورد و مقایسه نشانگرهای AVO بر اساس تحلیل AVO در یکی از مخازن جنوب غرب ایران است. نشانگرهای AVO و ترسیم متقاطع نشانگرهای مختلف AVO نشان داد که تلفیق این نتایج می‌تواند در مطالعات زیرسطحی و تفسیر داده‌های لرزهای بسیار کارآمد باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Fluid discrimination using pre stack seismic attributes; a case study in one of Iranian carbonate reservoir
Authors
Tabassom Karimnezhad, Ramin Nikrouz, Mohammad Ali Riahi, MEHRAN RAHIMI
Abstract
Reservoir fluid discrimination is one of the important approaches in the quantitative seismic interpretation, and the evaluation of this approach can be helpful in the development of exploratory studies of hydrocarbon resources. Reducing the drilling risk is one of the most important results of rock physics studies, and the evaluation results of this approach can be efficient in subsurface studies. The main goal of this study is to improve the understanding of seismic response for lithology interpretation and fluid prediction with rock physics modeling and quantitative seismic interpretation in one of the reservoirs in southwest Iran. The results of this study showed that the results of fluid replacement could be improved by integrating the AVO attributes AVO attributes and the cross-plot of different AVO attributes showed that these results could be very efficient in subsurface studies and seismic data interpretation.
Keywords
fluid discrimination, AVO, fluid replacement