نویسنده = مهران رحیمی
تعداد مقالات: 4

1 Investigating geologic of salt dome in SW Zagros using seismic method
مهران رحیمی، ریاحی ، محمد علی لرزه*
مشاهده مقاله

2 Static Reservoir Modeling of Petrophysical properties; A case study one of the offshore oil field in the south of Iran
مهران رحیمی* ، ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.24 K)

3 جدایش سیال با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای پیش از برانبارش؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته ایران
تبسم کریم نژاد* ، رامین نیک روز، ریاحی ، محمد علی لرزه، مهران رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

4 کاربرد مدارهای کوانتومی در مطالعات ژئوفیزیکی
محمدحسن سلیمانی، ریاحی ، محمد علی لرزه* ، مهران رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)