کاربرد مدارهای کوانتومی در مطالعات ژئوفیزیکی

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2142-NIGS
نویسندگان
1کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه آموزشی فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران, تهران, ایران.
چکیده
چکیده:
در عصر اطلاعات و پیشرفت‌های روزافزون علمی امروز، مدارهای کوانتومی به مثابه یک پیشرفت بنیادین در حوزه محاسبات کوانتومی، امکانات و افق‌های جدیدی را در زمینه‌های متعدد علمی و صنعتی فراهم آورده‌اند. در این مطالعه به معرفی کاربرد پتانسیل‌های مدارهای کوانتومی در ژئوفیزیک، از جمله تحلیل دقیق‌تر داده‌های لرزه‌ای و مدل‌سازی با سرعت و دقت بالا پرداخته‌ایم. با استفاده از توانایی‌های بی‌نظیر کیوبیت‌ها در برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی، این مدارها قادر به انجام محاسبات پیچیده‌ای هستند که با محدودیت‌های سیستم‌های کلاسیک قابل مقایسه نیستند. همچنین، این فناوری می‌تواند امنیت داده‌های ژئوفیزیکی را ارتقاء بخشد. با این حال، برای دستیابی به استفاده گسترده از این فناوری، چالش‌های عملی و فنی پیش روی ما قرار دارد که نیازمند تحقیقات بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های مالی است. این مقاله گامی در جهت تحقق این هدف است. در این تحقیق ما یک مدار کوانتومی ارائه کردیم که پتانسیل بالایی در طبقه‌بندی رخساره‌های چاه دارد، که می‌تواند در آینده به پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه ژئوفیزیک منجر شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of the Quantum Circuits in Geophysical Studies
Authors
Mohammadhassan Soleimani, Mohammad Ali Riahi, MEHRAN RAHIMI
Abstract
Abstract:

In today's era of information and scientific advancements, quantum circuits have emerged as a fundamental development in quantum computing, providing new possibilities and opportunities in various scientific and industrial fields. In this study, we have explored the potential of quantum circuits in geophysics, particularly in the analysis of seismic data and modeling with high speed and accuracy. By leveraging the unique abilities of qubits in superposition and entanglement, these circuits can perform complex calculations that surpass the limitations of classical systems. Additionally, this technology can enhance the security of geophysical data. However, to achieve widespread adoption of this technology, there are practical and technical challenges that require further research and financial investments. This article is a step towards realizing this goal. In our research, we introduced a quantum circuit with high potential in the classification of well facies, which could lead to significant improvements in the field of geophysics in the future.
Keywords
Quantum Circuits, Geophysics, Seismic Data Analysis, Quantum Computing, Qubits, Superposition, Entanglement, Classification of well facies