به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1054-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق دلایل بالارفتن هدایت الکتریکی(EC) آب استحصالی از چاههای عمیقی که دیرزمانی از کیفیت مناسبی برخوردار بودند مورد بررسی قرار گرفت. بهترین گزینه در برطرف نمودن ظن بالا آمدن احتمالی سفره آب شور و جایگزینی آن با آب شیرین ، بررسیهای اکتشافی ژئوالکتریکی در مجاورت این چاهها و اراضی مجاور بوده است.همزمان اطلاعات ستون زمین شناسی و ساختمان فنی این چاهها و آنالیز کیفی نمونه آب استحصالی آنهاگردآوری و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از داده های ژئوالکتریکی که به روش سونداژزنی الکتریکی قائم (VES) انجام پذیرفت و تطبیق آن با اطلاعات و داده های مذکور نشان داد هنوز تداخل مستقیم سفره آب شور و شیرین به وقوع نپیوسته است و افزایش بیش از انتظار هدایت الکتریکی، ریشه در برداشت مداوم و بیش از ظرفیت سفره آب زیرزمینی و عدم رعایت فواصل حریمی چاهها دارد ولیکن در شرایط امروزی با توجه به تغذیه ضعیف آبخوانها و روند روبه رشد تخلیه آنها، احتمال وقوع این اتفاق چندان دور از انتظار نخواهد بود.
کلیدواژه ها
 
Title
Using Geoelectric And Geological Data In UndergroundWater Qualitative Analysis
Authors
Abstract
In this paper we study the reason why electrical conductivity (EC) in water from deep wells, that for a long time was of appropriate quality, increased. The best choice to eliminate doubt about probable saline water uprising and replacing with fresh water is geoelectrical method next to these wells and adjacent lands.Simultaneously, information of geological cross-section and technical structures data of these wells and qualitative analysis of water samples have been collected and studied. The result from geoelectrical exploration data using VES and matching them with mentioned information and data, showed thatDirect interconnection of fresh and salt water tables has not occurred yet. more than expected electrical conductivity increase, results from permanent and more than capacity water discharging and violating radius of influence wells. However, in today condition and with respect to poor recharging of aquifers and increasing procedure of their discharge, the probability of this event is not far from expectations.
Keywords
Deep Well, Electrical Conductivity, Specific Resistivity, VES, Geoelectric, Fresh and Saline Water