مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1089-NIGS
نویسندگان
چکیده
سد سازی از مهمترین و بزرگترین پروژه‌های کشوری می‌باشد و مطالعات قبل و بعد از احداث سد از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش‌های مختلفی برای مطالعات سد وجود دارند که روش‌‌های ژئوفیزیکی یکی از روش‌های غیرمخرب و سریع بمنظور مطالعات ساختار سد می‌باشد. در این تحقیق، از مطالعات توموگرافی الکتریکی در ساختگاه سد واقع در غرب ایران جهت تفکیک واحد گابرو از بخش های خرد شده افیولیتی و تفکیک نواحی خشک از بخش های آبدار صورت گرفته است. به منظور اینکه داده های برداشت شده ازکیفیت و دقت بیشتری برخوردار باشند، برداشت مقاومت ویژه و قطبش القایی به صورت همزمان با استفاده از آرایه های دوبعدی دایپل-دایپل و گرادیان انجام گردید. همچنین از اهداف دیگر این مطالعه، به نقشه در آوردن گسل‌های احتمالی موجود در منطقه می‌باشند. در نهایت، براساس پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی، مقاطع تفسیر ژئوفیزیکی در یک نمای سه بعدی بهمراه گسل‌های احتمالی به تصویر در آمدند.
کلیدواژه ها
 
Title
2D Geophysical studies at the location of the dam site to determine the position of faults
Authors
Abstract
Dams are among the largest and most important projects in civil engineering which studies before and after the construction of the dam has a great importance. There are various methods to dam studies that geophysical methods are one of the most non-destructive and rapid methods for assessment of dam structures. In this research, electrical tomography studies were carried out at dam site in the north of Kermanshah to separate the gabbro unit from ophiolite crushed sections as well as separating dry areas from water-bearing zones. Resistivity and induction polarization were performed simultaneously by using two-dimensional arrays of the dipole-dipole and gradient arrays in order to obtain the better quality and high accuracy of the collected data. The main purpose of the study is to map possible faults. Finally, based on the processing and interpretation of geophysical data, the geophysical interpretation section was depicted in a three-dimensional view.
Keywords
Electrical resistivity, Induce polarization, Fault, Dam Construction