تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1098-NIGS
نویسندگان
چکیده
در لرزه‌نگاری‌های سطحی پس از پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای حاصل، تصویر دقیقی از زیر سطح به دست می‌آید که می‌توان از روی آن برخی ناپیوستگی‌ها را به دست آورد، اما ناهمسانگردی‌های سنگ‌های مخازن همواره از طریق لرزه‌نگاری‌های سطحی بدست نمی‌آیند بلکه در بسیاری از موارد عملیات لرزه‌نگاری درون‌چاهی برای افزایش وضوح مقاطع لرزه‌ای به‌منظور تشخیص هرچه بهتر ناهمسانگردی‌ها ضروری می‌باشند. با توجه به داده‌های VSP در دسترس و برتری روش کندی – قطبش در حضور لایه‌های ناهمگن، در این پژوهش از روش فوق برای وارون سازی داده‌های لرزه‌ای استفاده‌شده است. در این روش با حصول پارامترهای کندی و قطبش از داده‌ها و به‌کارگیری معادلات آشفتگی مدل کندی حاصل شد و از روابط بین کندی و قطبش پارامترهای ناهمسانگردی برای محیط مورد مطالعه به دست آمدند، که نتایج حاکی از وجود ناهمسانگردی در ناحیه‌ی مورد بررسی می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Anisotropy Parameters of Reservoir Rock Using Vertical Seismic Profiling
Authors
Abstract
During surface seismic methods a precise image of subsurface is achieved after processing and interpreting seismic data. While some discontinuities are detectable by surface seismic methods, other discontinuities in smaller scales require vertical seismic profiling (VSP) to be implemented in order to increase the resolution of seismic profiles. Due to the seismic dataset and the predominance of slowness-polarization method in a media with nonhomogeneous layers, in this study the slowness-polarization method has been used to reverse the seismic data. In this method anisotropy parameters are determined by calculating slowness and polarization parameters and substituting in perturbation equations. And the results indicated that the studied area is anisotropic.
Keywords
seismic, vertical seismic profiling, anisotropy parameters, Inversion, slowness-polarization method