لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1109-NIGS
نویسندگان
چکیده
کمربند چین و تراست زاگرس که در جنوب شرق ایران قرار گرفته است، یکی از کمربند های فعال و لرزه خیز می باشد. این کمربند گسلی حاصل تصادم صفحه ی عربی با بلوک قاره ای ایران مرکزی می باشد، که از دوران میوسن آغاز و تا به امروز ادامه دارد. یکی از اطلاعات پایه ای برای تعیین خصوصیات لرزه زمین ساختی و لرزه خیزی یک منطقه، دانستن ساز و کار کانونی گسل های منطقه می باشد. روش های مختلفی برای تعیین ساز و کار کانونی زلزله وجود دارد. در این پژوهش با مدلسازی شکل موج به کمک نرم افزار ایزولا، لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه ی زاگرس مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 34 رخداد در بین سال های 2007 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفت و با مقایسه با نتایج حاصل از دیگر مراکز پژوهشی، مکان، بزرگا، عمق و ساز وکار کانونی این زلزله ها به صورت دقیق تری تعیین گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismicity and Seismotectonic of Zagros From Local Earthquakes
Authors
Abstract
The Zagros fold & thrust belt, located in Southwest Iran, is one of the seismically active belts. It results from the collision of the Arabian plate with the continental blocks of Central Iran, beginning in Miocene time and continuing today. One of the basic pieces of information to determine features of seismotectonic and seismicity of the region is to know the focal mechanism of faults in the region. There are different ways to solve focal mechanisms of earthquake. In this research, seismicity and seismotectonics of Zagros belt were studied by waveform modeling with ISOLA software. 33 number of events were studied between 2007 and 2016 and after comparing the results with other results of research centers, location, magnitude, depth and focal mechanisms of these earthquakes were determined more accurately.
Keywords
Zagros, Seismotectonic, seismicity, Waveform Modeling, Depth of Earthquake, Magnitude of Earthquake